Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИНИН СЯДРИ
ИЛЩАМ ЩЕЙДЯР оьлу ЯЛИЙЕВ

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ СЯДРИНИН БИРИНЪИ МЦАВИНИ
Р.Я. МЕЩДИЙЕВ

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИ СЯДРИНИН МЦАВИНЛЯРИ
А.А. ЯЛИЗАДЯ, А.Р. РЗАЙЕВ

МЯСУЛ КАТИБ
Т.М. НАЬЫЙЕВ

РЕДАКСИЙА ЩЕЙЯТИНИН ЦЗВЛЯРИ
Ф.Щ. АБДУЛЛАЗАДЯ, А.Г. АБИЙЕВ, А.А. АХУНДОВ, И.А. БАБАЙЕВ, Т.Я. БЦНЙАДОВ, Ю.Щ. ЕЛДАРОВ, Р.М. ЯЛИГУЛИЙЕВ, Ъ.Я. ЯЛИЙЕВ, Т.А. ЯЛИЙЕВ, Ф.Я.ЯЛИЗАДЯ, В.М. ФЯРЗЯЛИЙЕВ, А.Ъ. ЩАЪЫЙЕВ, И.М. ЩАЪЫЙЕВ, И.Я. ЩЯБИББЯЙЛИ, А.М. ЩЯШИМОВ, Ф.Г. ХЯЛИЛОВ, М.И. ИБРАЩИМБЯЙОВ, 
А.Ъ. ИСМАЙЫЛЗАДЯ, К.М. КЯРИМОВ, А.Я. ГЯРИБОВ, Я.С. ГУЛИЙЕВ, Й.М. МАЩМУДОВ, А.Ш. МЕЩДИЙЕВ, А.М. МЯЩЯРРЯМОВ, А.Ъ. МЯЛИКОВ, 
В.М. МЯММЯДЯЛИЙЕВ, Г.Ш. МЯММЯДОВ, Ф.Ъ. МЯММЯДОВА, Ш.М. МУРАДОВ, А.Я. ПАШАЙЕВ, А.М. ПАШАЙЕВ, М.Н. РЯЩИМОВА, М.И. РЦСТЯМОВ, Т.Т.САЛАЩОВ, З.Я. СЯМЯДЗАДЯ, Н.М. ВЯЛИХАНЛЫ, Х.Б. ЙУСИФЗАДЯ.