Azərbaycan Milli Ensiklopediyası

“AZƏRBAYCAN MİLLİ ENSİKLOPEDİYASI” ELMİ MƏRKƏZİ

 

DİREKTOR

akademik T.M.Nağıyev

 

Direktor müavinləri

biol.e.d. Ş.R.İbrahimov, A.Ə.Sultanov, V.İ.Quliyev, B.R.İbrahimov

Baş mühasib İ.A.Əliyeva

 

“FİZİKA, RİYAZİYYAT, MEXANİKA, KOSMOS, ASTRONOMİYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – fizika-riyaziyyat e.n. M.Ə.Əkbərov; redaksiya müdirinin müavini – S.H.Niyazova; böyük elmi redaktorlar –  S.V.Davudova.

 

“KİMYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – kimya e.n. V.A.Adıgözəlov; böyük elmi redaktorlar – kimya e.n. İ.İ.Zeynalova; kiçik elmi redaktor – S.B.Hacızadə.

 

“BİOLOGİYA, MİKROBİOLOGİYA, TİBB, TORPAQŞÜNASLIQ” ELMİ REDAKSİYASI

Böyük elmi redaktor – V.M.İmam­əli­yeva; elmi redaktorlar – F.Q.Mu­sayeva, Ə.N.Haşımova, A.Ə.Kə­ri­mova.

 

“TEXNİKA, NEFT-MƏDƏN İŞLƏRİ, İNFORMATİKA, ELEKTRONİKA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya  müdiri  –  G.G.Qocayeva;  redaksiya  müdirinin  müavi-ni – E.K.Ca­baro­va;  böyük  elmi  redaktor  –  M.V.Məmmədova.

 

“COĞRAFİYA, GEOLOGİYA, GEOFİZİKA, ƏTRAF MÜHİT, EKOLOGİYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – B.C.Nəcəfov; redaksiya müdirinin müavini – N.F.Əli­bəyova; böyük elmi redaktor – A.Ə.Kərimova.

 

“ÜMUMİ TARİX, AZƏRBAYCAN TARİXİ VƏ ARXEOLOGİYA” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – tarix  e.n. R.S.Məlikov;  böyük  elmi  redaktor­lar –  D.Q.Əliyeva, N.A.Tağızadə. 

 

“ƏDƏBİYYAT, DİLÇİLİK, MƏDƏNİYYƏT VƏ İNCƏSƏNƏT” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – pedaqoji e.n. Z.H.Abdullayev; böyük elmi redaktorlar – F.A.Ağayev, F.A.Bakıxanova, V.R.Eminov, N.İ.Hü­seynova, Ə.S.Zey­nalova.

 

“SOSİAL-İCTİMAİ SAHƏLƏR, FƏLSƏFƏ VƏ HÜQUQ” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – R.T.Hacıyev; böyük elmi redaktorlar –  E.X.Kərimov, Ü.Z.Qasımova.

 

“TƏHSİL, MƏTBUAT, TELEVİZİYA, İNTERNET, TURİZM VƏ İDMAN” ELMİ REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – S.M.Mehrəliyeva; böyük elmi redaktorlar – L.A.Əhmədova, A.H.Xəlil, E.A.Rəsulov.

 

“İQTİSADİYYAT” ELMİ REDAKSİYASI

Böyük elmi redaktorlar – G.Ə.Əzizova, A.A.Hüseynova, Ü.H.Kor­oğ­luyeva, F.İ.Tarıverdiyeva.

 

HUMANİTAR ELMLƏR ÜZRƏ “ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT VƏ BİBLİOQRAFİYA” REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – E.Ə.Məmmədova; redaksiya müdirinin müavini – G.K.Əsədova; böyük elmi redaktorlar – F.E.Əhmədova, A.F.Əliyeva, A.K.Hə­sənova, R.Ə.Rəhimova, Q.Ə.Rəhi­mov.

 

TƏBİYYAT ELMLƏRİ ÜZRƏ “ELMİ-ƏDƏBİ NƏZARƏT VƏ BİBLİOQRAFİYA” REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – S.İ.Rüstəmova; böyük elmi redaktor – H.R.Qa­sımova, elmi redaktor – A.E.Quliyeva.

 

SÖZLÜK REDAKSİYASI

Redaksiya müdiri – H.S.Mirtəqəvi; böyük elmi redaktorlar – X.G.Hüseynova, K.Ə.Yüzbaşova.

 

“KOMPYUTER TƏRTİBATI, İLLÜSTRASİYA VƏ KARTOQRAFİYA” ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – M.B.Orucov; şöbə müdirinin müavini – Ş.Z.Hə­sənli; böyük elmi redaktor – L.Q.Hətəmova, elmi redaktor – N.V.Ba­bayeva.

 

“KOMPLEKTLƏŞDİRMƏ, TEXNİKİ TƏRTİBAT VƏ KORREKTURA” ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – X.İ.Yüzbaşova; şöbə müdirinin müavini – N.O.Əli­yeva; böyük elmi redaktor – R.X.Mütəllimzadə.

 

İNFORMASİYA, TƏRCÜMƏ VƏ ÜMUMİ MƏSƏLƏLƏR ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – Z.Ə.Baxşiyeva; şöbə müdirinin müavini L.Ə.Qəm­bə­rova; mü­təxəssislər – A.N.Göyüşova, Z.A.Zayt­seva.

 

KİTABXANA

Kitabxana müdiri – L.Ş.Ab­basova; böyük elmi redaktor –  R.D.Yusifova; elmi redaktor – A.E.Abbasova.

 

İNZİBATİ-TƏSƏRRÜFAT ŞÖBƏSİ

Şöbə müdiri – Z.Ə.Mustafayev; şöbə müdirinin müavini P.F.Adı­gözəlova.