Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏNUBİ ALP DAĞLARI

  ЪЯНУБИ АЛП ДАЬЛАРЫ (Соутщерн Алпс), Йени Зеландийа Алп даьлары – Йени Зеландийада силсиля. Ъянуб а.-нын ъ.-г.-индян шм.-ш.-иня тягр. 600 км мясафядя узаныр. Щцнд. 3764 м (Кук д.). Ясасян кристаллик шистлярдян, гранит вя перидотит интрузийаларындан ибарятдир. Сятщи кяскин парчаланмышдыр; даими гар
  вя бузлаглар (бузлагларын цмуми сащ. 1000 км2) вар. Алп релйеф формалары сяъиййявидир. Г. йамаъларында щямишяйашыл фыстыг вя ийняйарпаглы аьаълар, коллуглар вя даь чямянляри; ш. йамаъларында щямишяйашыл коллуглар йайылмышдыр. Фйордленд, Ма- унт-Кук, Артурс-Пасс вя с. милли парклар бурададыр. Артур ашырымындан аданын ш. вя г. сащиллярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир.


  Ъянуби Алп даьлары. Кук даьы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏNUBİ ALP DAĞLARI

  ЪЯНУБИ АЛП ДАЬЛАРЫ (Соутщерн Алпс), Йени Зеландийа Алп даьлары – Йени Зеландийада силсиля. Ъянуб а.-нын ъ.-г.-индян шм.-ш.-иня тягр. 600 км мясафядя узаныр. Щцнд. 3764 м (Кук д.). Ясасян кристаллик шистлярдян, гранит вя перидотит интрузийаларындан ибарятдир. Сятщи кяскин парчаланмышдыр; даими гар
  вя бузлаглар (бузлагларын цмуми сащ. 1000 км2) вар. Алп релйеф формалары сяъиййявидир. Г. йамаъларында щямишяйашыл фыстыг вя ийняйарпаглы аьаълар, коллуглар вя даь чямянляри; ш. йамаъларында щямишяйашыл коллуглар йайылмышдыр. Фйордленд, Ма- унт-Кук, Артурс-Пасс вя с. милли парклар бурададыр. Артур ашырымындан аданын ш. вя г. сащиллярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир.


  Ъянуби Алп даьлары. Кук даьы.

  CƏNUBİ ALP DAĞLARI

  ЪЯНУБИ АЛП ДАЬЛАРЫ (Соутщерн Алпс), Йени Зеландийа Алп даьлары – Йени Зеландийада силсиля. Ъянуб а.-нын ъ.-г.-индян шм.-ш.-иня тягр. 600 км мясафядя узаныр. Щцнд. 3764 м (Кук д.). Ясасян кристаллик шистлярдян, гранит вя перидотит интрузийаларындан ибарятдир. Сятщи кяскин парчаланмышдыр; даими гар
  вя бузлаглар (бузлагларын цмуми сащ. 1000 км2) вар. Алп релйеф формалары сяъиййявидир. Г. йамаъларында щямишяйашыл фыстыг вя ийняйарпаглы аьаълар, коллуглар вя даь чямянляри; ш. йамаъларында щямишяйашыл коллуглар йайылмышдыр. Фйордленд, Ма- унт-Кук, Артурс-Пасс вя с. милли парклар бурададыр. Артур ашырымындан аданын ш. вя г. сащиллярини бирляшдирян д.й. вя автомобил йолу кечир.


  Ъянуби Алп даьлары. Кук даьы.