Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CƏSUR FİLİPP

  ЪЯСУР ФИЛИПП (Пщилип ЫЫ; фр. Пщилиппе ле Щарди; инэ. Пщилип тще Болд) (17.1.1342, Франса, Понтуаз – 27.4.1404, Брабант, Галле) – Бургундийа щерсогу [1363– 1404]. Бургундийа щерсоглуьу она атасы ЫЫ Иоанн тяряфиндян баьышланылмышды. Ъ.Ф. сцлаля никащы вя сатын алма йолу иля Шимали вя Мяркязи Франсада, Фландрийа вя Нидерландда яразиляр яля кечирмишдир. Гардашы оьлу ВЫ Карл ушаг олдуьу цчцн, Ъ.Ф. дювляти гардашлары иля бирликдя идаря едир, Инэилтяря вя Алманийа иля достлуг мцнасибятляри сахлайырды. Карлын аьлыны итирмясиндян (1392) сонра, Ъ.Ф. Франсанын щягиги щюкмдарына чеврилмишди. О, Инэилтяря иля иттифаг баьламыш (1396) вя Авинйон ясирлийиня гаршы чыхмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CƏSUR FİLİPP

  ЪЯСУР ФИЛИПП (Пщилип ЫЫ; фр. Пщилиппе ле Щарди; инэ. Пщилип тще Болд) (17.1.1342, Франса, Понтуаз – 27.4.1404, Брабант, Галле) – Бургундийа щерсогу [1363– 1404]. Бургундийа щерсоглуьу она атасы ЫЫ Иоанн тяряфиндян баьышланылмышды. Ъ.Ф. сцлаля никащы вя сатын алма йолу иля Шимали вя Мяркязи Франсада, Фландрийа вя Нидерландда яразиляр яля кечирмишдир. Гардашы оьлу ВЫ Карл ушаг олдуьу цчцн, Ъ.Ф. дювляти гардашлары иля бирликдя идаря едир, Инэилтяря вя Алманийа иля достлуг мцнасибятляри сахлайырды. Карлын аьлыны итирмясиндян (1392) сонра, Ъ.Ф. Франсанын щягиги щюкмдарына чеврилмишди. О, Инэилтяря иля иттифаг баьламыш (1396) вя Авинйон ясирлийиня гаршы чыхмышдыр.

  CƏSUR FİLİPP

  ЪЯСУР ФИЛИПП (Пщилип ЫЫ; фр. Пщилиппе ле Щарди; инэ. Пщилип тще Болд) (17.1.1342, Франса, Понтуаз – 27.4.1404, Брабант, Галле) – Бургундийа щерсогу [1363– 1404]. Бургундийа щерсоглуьу она атасы ЫЫ Иоанн тяряфиндян баьышланылмышды. Ъ.Ф. сцлаля никащы вя сатын алма йолу иля Шимали вя Мяркязи Франсада, Фландрийа вя Нидерландда яразиляр яля кечирмишдир. Гардашы оьлу ВЫ Карл ушаг олдуьу цчцн, Ъ.Ф. дювляти гардашлары иля бирликдя идаря едир, Инэилтяря вя Алманийа иля достлуг мцнасибятляри сахлайырды. Карлын аьлыны итирмясиндян (1392) сонра, Ъ.Ф. Франсанын щягиги щюкмдарына чеврилмишди. О, Инэилтяря иля иттифаг баьламыш (1396) вя Авинйон ясирлийиня гаршы чыхмышдыр.