Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİNAR SİLAH

  БИНАР СИЛАЩ – дюйцш маддяси ики нейтрал вя тящлцкясиз компонентдян алынан силащ; компонентляр бирляшмя анында лазыми хассяни (зящярляйиъи, партладыъы вя с.) йарада билир. Дюйцш сурсаты ики зящярсиз, йахуд аззящярли компонентля тяъщиз олунмуш кимйяви Б.с. даща эениш йайылмышдыр; дюйцш сурсатынын щядяфя учушу заманы компонентляр гарышараг зящярляйиъи маддяйя чеврилир. Бу тип дюйцш сурсатларынын тящлцкясиз тяъщизи, сахланмасы, истисмары вя мящв едилмяси проблеми ади кимйяви силащлара нисбятян асан щялл олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİNAR SİLAH

  БИНАР СИЛАЩ – дюйцш маддяси ики нейтрал вя тящлцкясиз компонентдян алынан силащ; компонентляр бирляшмя анында лазыми хассяни (зящярляйиъи, партладыъы вя с.) йарада билир. Дюйцш сурсаты ики зящярсиз, йахуд аззящярли компонентля тяъщиз олунмуш кимйяви Б.с. даща эениш йайылмышдыр; дюйцш сурсатынын щядяфя учушу заманы компонентляр гарышараг зящярляйиъи маддяйя чеврилир. Бу тип дюйцш сурсатларынын тящлцкясиз тяъщизи, сахланмасы, истисмары вя мящв едилмяси проблеми ади кимйяви силащлара нисбятян асан щялл олунур.

  BİNAR SİLAH

  БИНАР СИЛАЩ – дюйцш маддяси ики нейтрал вя тящлцкясиз компонентдян алынан силащ; компонентляр бирляшмя анында лазыми хассяни (зящярляйиъи, партладыъы вя с.) йарада билир. Дюйцш сурсаты ики зящярсиз, йахуд аззящярли компонентля тяъщиз олунмуш кимйяви Б.с. даща эениш йайылмышдыр; дюйцш сурсатынын щядяфя учушу заманы компонентляр гарышараг зящярляйиъи маддяйя чеврилир. Бу тип дюйцш сурсатларынын тящлцкясиз тяъщизи, сахланмасы, истисмары вя мящв едилмяси проблеми ади кимйяви силащлара нисбятян асан щялл олунур.