Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZOV YÜRÜŞLƏRİ (1695-96)

  АЗОВ ЙЦРЦШЛЯРИ (1695–96) – Русийа-Тцркийя мцщарибяси (1686–99) заманы Азов дянизиня вя Гара дянизя чыхмаг цчцн Ы Пйотрун тяшкил етдийи йцрцшляр. Биринъи йцрцш заманы (1695) тцрк гошунлары тяряфиндян ъидди мцгавимятя раст эялян рус ордусу сайъа чох олмасына бахмайараг мяьлубиййятя уьрады. 1696 илдя тяшкил олунан икинъи йцрцш заманы Азов донанмасынын, щямчинин Дон вя Украйна казакларынын дястяйи нятиъясиндя рус ордусу Азов галасыны зябт етди.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZOV YÜRÜŞLƏRİ (1695-96)

  АЗОВ ЙЦРЦШЛЯРИ (1695–96) – Русийа-Тцркийя мцщарибяси (1686–99) заманы Азов дянизиня вя Гара дянизя чыхмаг цчцн Ы Пйотрун тяшкил етдийи йцрцшляр. Биринъи йцрцш заманы (1695) тцрк гошунлары тяряфиндян ъидди мцгавимятя раст эялян рус ордусу сайъа чох олмасына бахмайараг мяьлубиййятя уьрады. 1696 илдя тяшкил олунан икинъи йцрцш заманы Азов донанмасынын, щямчинин Дон вя Украйна казакларынын дястяйи нятиъясиндя рус ордусу Азов галасыны зябт етди.

  AZOV YÜRÜŞLƏRİ (1695-96)

  АЗОВ ЙЦРЦШЛЯРИ (1695–96) – Русийа-Тцркийя мцщарибяси (1686–99) заманы Азов дянизиня вя Гара дянизя чыхмаг цчцн Ы Пйотрун тяшкил етдийи йцрцшляр. Биринъи йцрцш заманы (1695) тцрк гошунлары тяряфиндян ъидди мцгавимятя раст эялян рус ордусу сайъа чох олмасына бахмайараг мяьлубиййятя уьрады. 1696 илдя тяшкил олунан икинъи йцрцш заманы Азов донанмасынын, щямчинин Дон вя Украйна казакларынын дястяйи нятиъясиндя рус ордусу Азов галасыны зябт етди.