Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZOV-KUBAN ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АЗÓВ-КУБÁН АРТЕЗИАН ЩЮВЗЯСИ – РФ-дя, ясасян, Краснодар дийарында, Ставропол дийарынын г.-индя вя Ростов вил.-нин ъ. щиссясиндядир. Сащ. 110 мин км2. Украйна кристаллик галханынын эюмцлмцш щиссясини вя Рус платформасынын ъ. щиссясини, Скиф плитясини вя Гярби Кубан юн чюкяйини ящатя едир. 18 сулу комплекс айрылмышдыр; ясаслары 100–500 м дяринликдяки Плиосен гумлары, гумдашылары, ящянэдашылары иля ялагядардыр. Гуйуларда сярбяст су дебити 250 л/сан, минераллашма 0,1–1,5 г/л-дир. Йералты суларын тябии ещтийаты илдя 2,59  млрд.  м3-дир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZOV-KUBAN ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АЗÓВ-КУБÁН АРТЕЗИАН ЩЮВЗЯСИ – РФ-дя, ясасян, Краснодар дийарында, Ставропол дийарынын г.-индя вя Ростов вил.-нин ъ. щиссясиндядир. Сащ. 110 мин км2. Украйна кристаллик галханынын эюмцлмцш щиссясини вя Рус платформасынын ъ. щиссясини, Скиф плитясини вя Гярби Кубан юн чюкяйини ящатя едир. 18 сулу комплекс айрылмышдыр; ясаслары 100–500 м дяринликдяки Плиосен гумлары, гумдашылары, ящянэдашылары иля ялагядардыр. Гуйуларда сярбяст су дебити 250 л/сан, минераллашма 0,1–1,5 г/л-дир. Йералты суларын тябии ещтийаты илдя 2,59  млрд.  м3-дир.

  AZOV-KUBAN ARTEZİAN HÖVZƏSİ

  АЗÓВ-КУБÁН АРТЕЗИАН ЩЮВЗЯСИ – РФ-дя, ясасян, Краснодар дийарында, Ставропол дийарынын г.-индя вя Ростов вил.-нин ъ. щиссясиндядир. Сащ. 110 мин км2. Украйна кристаллик галханынын эюмцлмцш щиссясини вя Рус платформасынын ъ. щиссясини, Скиф плитясини вя Гярби Кубан юн чюкяйини ящатя едир. 18 сулу комплекс айрылмышдыр; ясаслары 100–500 м дяринликдяки Плиосен гумлары, гумдашылары, ящянэдашылары иля ялагядардыр. Гуйуларда сярбяст су дебити 250 л/сан, минераллашма 0,1–1,5 г/л-дир. Йералты суларын тябии ещтийаты илдя 2,59  млрд.  м3-дир.