Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZURİT

  АЗУРИТ (фр. л’ азур, фар.           – эюй, мави даш, лаъивярд) – тябии карбонатлар синфиня аид минерал, мис филизляринин оксидляшмиш компоненти. Кимйяви тяркиби Ъу3[ОЩ ⎜ЪО3]2. Тяркибиндя 55,3% мис вар. Сингонийасы моноклин, кристаллары гыса сцтунвары вя призматикдир. Хырда кристаллик, радиал шцалы вя торпагвары агрегатлары  вар.  Рянэи  мавидян   тцнд эюйя гядярдир. Шцшя парылтылыдыр. Сяртлийи 3,5–4; сыхлыьы 3770–3890 кг/м3. Илкин мис филизляринин (халкопирит, борнит вя с.) оксидляшмясиндян ямяля эялир. Тямиз А. эюй рянэ щазырланмасында ишлядилир.

                                                     Азурит.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZURİT

  АЗУРИТ (фр. л’ азур, фар.           – эюй, мави даш, лаъивярд) – тябии карбонатлар синфиня аид минерал, мис филизляринин оксидляшмиш компоненти. Кимйяви тяркиби Ъу3[ОЩ ⎜ЪО3]2. Тяркибиндя 55,3% мис вар. Сингонийасы моноклин, кристаллары гыса сцтунвары вя призматикдир. Хырда кристаллик, радиал шцалы вя торпагвары агрегатлары  вар.  Рянэи  мавидян   тцнд эюйя гядярдир. Шцшя парылтылыдыр. Сяртлийи 3,5–4; сыхлыьы 3770–3890 кг/м3. Илкин мис филизляринин (халкопирит, борнит вя с.) оксидляшмясиндян ямяля эялир. Тямиз А. эюй рянэ щазырланмасында ишлядилир.

                                                     Азурит.

  AZURİT

  АЗУРИТ (фр. л’ азур, фар.           – эюй, мави даш, лаъивярд) – тябии карбонатлар синфиня аид минерал, мис филизляринин оксидляшмиш компоненти. Кимйяви тяркиби Ъу3[ОЩ ⎜ЪО3]2. Тяркибиндя 55,3% мис вар. Сингонийасы моноклин, кристаллары гыса сцтунвары вя призматикдир. Хырда кристаллик, радиал шцалы вя торпагвары агрегатлары  вар.  Рянэи  мавидян   тцнд эюйя гядярдир. Шцшя парылтылыдыр. Сяртлийи 3,5–4; сыхлыьы 3770–3890 кг/м3. Илкин мис филизляринин (халкопирит, борнит вя с.) оксидляшмясиндян ямяля эялир. Тямиз А. эюй рянэ щазырланмасында ишлядилир.

                                                     Азурит.