Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BA, Panu

  БА, Пану – Шимали Щун шанйуйу [тягр. 46 – тягр. 52] – Йуйун оьлу. Б.-нын щакимиййяти илляриндя Щиунг-ну юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. Шярги Хан дювлятинин бу вязиййятдян истифадя едяряк юлкяйя щцъум едяъяйиндян ещтийатланан Б. орайа сцлщ тяклифи иля елчи эюндярмишди. 47 илдя Би иля щакимиййят уьрунда мцщарибя апармыш, Чинин дястяйини алан Бинин чохсайлы гошуну гаршысында эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галмышды. Мцщарибя нятиъясиндя Щиунг-ну ъянуб вя шимал яразиляря бюлцнмцшдц.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BA, Panu

  БА, Пану – Шимали Щун шанйуйу [тягр. 46 – тягр. 52] – Йуйун оьлу. Б.-нын щакимиййяти илляриндя Щиунг-ну юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. Шярги Хан дювлятинин бу вязиййятдян истифадя едяряк юлкяйя щцъум едяъяйиндян ещтийатланан Б. орайа сцлщ тяклифи иля елчи эюндярмишди. 47 илдя Би иля щакимиййят уьрунда мцщарибя апармыш, Чинин дястяйини алан Бинин чохсайлы гошуну гаршысында эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галмышды. Мцщарибя нятиъясиндя Щиунг-ну ъянуб вя шимал яразиляря бюлцнмцшдц.

  BA, Panu

  БА, Пану – Шимали Щун шанйуйу [тягр. 46 – тягр. 52] – Йуйун оьлу. Б.-нын щакимиййяти илляриндя Щиунг-ну юлкясиндя аълыг вя епидемийа баш вермишди. Шярги Хан дювлятинин бу вязиййятдян истифадя едяряк юлкяйя щцъум едяъяйиндян ещтийатланан Б. орайа сцлщ тяклифи иля елчи эюндярмишди. 47 илдя Би иля щакимиййят уьрунда мцщарибя апармыш, Чинин дястяйини алан Бинин чохсайлы гошуну гаршысында эери чякилмяк мяъбуриййятиндя галмышды. Мцщарибя нятиъясиндя Щиунг-ну ъянуб вя шимал яразиляря бюлцнмцшдц.