Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABACAN RƏMZ

  БАБАЪАН   Рямз   (ясл   ады   вя   сойады Рямз  Нясир  оьлу  Бабаъано в;  21.12. 1921, Дашкянд – 2008, ?) – юзбяк шаири, драматург.    ССРИ    Дювлят    мцкафаты лауреаты (1972). Юзбякистан  Йазычылар Иттифагы Идаря Щейяти сядринин мцавини, Асийа вя Африка йазычылары иля Юзб. респ. ялагя  комитясинин  сядри олмушдур. “Щядиййя” (1940), “Гызыл эюй гуршаьы” (1949),  “Севэи  сирляри”  (1963),   “Йени рцбаиляр” (1966) вя с. шеир китабларынын, “Язиз  достлар”  (1949),  “Дирилик  суйу” (1969)  вя  с. поемаларын,  “Ями вя  ями ушаглары”   (1960),  “Гарачыны   алдатмаг олмаз” (1964) пйесляринин мцяллифидир.

  Ясярляри: Дирилик суйу. Б., 1975; Да, я – азиат.  Стихи  и  поема.  М.,  1973.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABACAN RƏMZ

  БАБАЪАН   Рямз   (ясл   ады   вя   сойады Рямз  Нясир  оьлу  Бабаъано в;  21.12. 1921, Дашкянд – 2008, ?) – юзбяк шаири, драматург.    ССРИ    Дювлят    мцкафаты лауреаты (1972). Юзбякистан  Йазычылар Иттифагы Идаря Щейяти сядринин мцавини, Асийа вя Африка йазычылары иля Юзб. респ. ялагя  комитясинин  сядри олмушдур. “Щядиййя” (1940), “Гызыл эюй гуршаьы” (1949),  “Севэи  сирляри”  (1963),   “Йени рцбаиляр” (1966) вя с. шеир китабларынын, “Язиз  достлар”  (1949),  “Дирилик  суйу” (1969)  вя  с. поемаларын,  “Ями вя  ями ушаглары”   (1960),  “Гарачыны   алдатмаг олмаз” (1964) пйесляринин мцяллифидир.

  Ясярляри: Дирилик суйу. Б., 1975; Да, я – азиат.  Стихи  и  поема.  М.,  1973.

  BABACAN RƏMZ

  БАБАЪАН   Рямз   (ясл   ады   вя   сойады Рямз  Нясир  оьлу  Бабаъано в;  21.12. 1921, Дашкянд – 2008, ?) – юзбяк шаири, драматург.    ССРИ    Дювлят    мцкафаты лауреаты (1972). Юзбякистан  Йазычылар Иттифагы Идаря Щейяти сядринин мцавини, Асийа вя Африка йазычылары иля Юзб. респ. ялагя  комитясинин  сядри олмушдур. “Щядиййя” (1940), “Гызыл эюй гуршаьы” (1949),  “Севэи  сирляри”  (1963),   “Йени рцбаиляр” (1966) вя с. шеир китабларынын, “Язиз  достлар”  (1949),  “Дирилик  суйу” (1969)  вя  с. поемаларын,  “Ями вя  ями ушаглары”   (1960),  “Гарачыны   алдатмаг олмаз” (1964) пйесляринин мцяллифидир.

  Ясярляри: Дирилик суйу. Б., 1975; Да, я – азиат.  Стихи  и  поема.  М.,  1973.