Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABADAN

  БАБАДАН – Йапонийанын Щонсц а.-нын шм.-ында чохтябягяли Палеолит дцшярэяси. Юлкянин Палеолит дюврцнцн юйрянилмяси цчцн еталон абидядир. 19 тябягядян ибарятдир. Б.-ын Еркян Палеолитя (тягр. 40–30 мин ил бундан яввял) аид едилян алт тябягяляриндян ики тяряфдян йонулмуш гашовлар, Сон Палеолитя (тягр. 25–20 мин  ил бундан  яввял)  аид  едилян цст тябягяляриндян ися гашовлар, щямчинин чопперляр, чоппингляр вя с. чапаъаглар ашкар едилмишдир. Б. ящалиси, ясасян, йыьыъылыг, гисмян дя овчулугла мяшьул олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABADAN

  БАБАДАН – Йапонийанын Щонсц а.-нын шм.-ында чохтябягяли Палеолит дцшярэяси. Юлкянин Палеолит дюврцнцн юйрянилмяси цчцн еталон абидядир. 19 тябягядян ибарятдир. Б.-ын Еркян Палеолитя (тягр. 40–30 мин ил бундан яввял) аид едилян алт тябягяляриндян ики тяряфдян йонулмуш гашовлар, Сон Палеолитя (тягр. 25–20 мин  ил бундан  яввял)  аид  едилян цст тябягяляриндян ися гашовлар, щямчинин чопперляр, чоппингляр вя с. чапаъаглар ашкар едилмишдир. Б. ящалиси, ясасян, йыьыъылыг, гисмян дя овчулугла мяшьул олмушдур.

  BABADAN

  БАБАДАН – Йапонийанын Щонсц а.-нын шм.-ында чохтябягяли Палеолит дцшярэяси. Юлкянин Палеолит дюврцнцн юйрянилмяси цчцн еталон абидядир. 19 тябягядян ибарятдир. Б.-ын Еркян Палеолитя (тягр. 40–30 мин ил бундан яввял) аид едилян алт тябягяляриндян ики тяряфдян йонулмуш гашовлар, Сон Палеолитя (тягр. 25–20 мин  ил бундан  яввял)  аид  едилян цст тябягяляриндян ися гашовлар, щямчинин чопперляр, чоппингляр вя с. чапаъаглар ашкар едилмишдир. Б. ящалиси, ясасян, йыьыъылыг, гисмян дя овчулугла мяшьул олмушдур.