Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAXANOV Neron Aslan

  БАБАХАНОВ Нерон Аслан оьлу (д.25. 10.1939, Аьстафа р-нунун Йениэцн к.) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1986), проф. (1990). 1962 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир. Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда педагожи фяалиййят эюстярмиш (1966–89), Азярб. халг тящсили назиринин мцавини вя BДУ-da кафедра мцдири (1989–91), игтисади мясяляляр цзря проректор (1991–92) вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян игтисади вя сосиал ъоьрафийа кафедрасынын проф.-удур. Тядгигатлары сосиал-игтисади ъоьрафийа сащясиндядир. 120-йядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.

  Ясяри: Тябии фялакятлярин игтисади вя сосиалъоьрафи юйрянилмяси. Б., 2004.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAXANOV Neron Aslan

  БАБАХАНОВ Нерон Аслан оьлу (д.25. 10.1939, Аьстафа р-нунун Йениэцн к.) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1986), проф. (1990). 1962 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир. Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда педагожи фяалиййят эюстярмиш (1966–89), Азярб. халг тящсили назиринин мцавини вя BДУ-da кафедра мцдири (1989–91), игтисади мясяляляр цзря проректор (1991–92) вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян игтисади вя сосиал ъоьрафийа кафедрасынын проф.-удур. Тядгигатлары сосиал-игтисади ъоьрафийа сащясиндядир. 120-йядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.

  Ясяри: Тябии фялакятлярин игтисади вя сосиалъоьрафи юйрянилмяси. Б., 2004.

  BABAXANOV Neron Aslan

  БАБАХАНОВ Нерон Аслан оьлу (д.25. 10.1939, Аьстафа р-нунун Йениэцн к.) – Азярб. ъоьрафийашцнасы, ъоьрафийа е.д. (1986), проф. (1990). 1962 илдя Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир. Азярб. Халг Тясяррцфаты Ин-тунда педагожи фяалиййят эюстярмиш (1966–89), Азярб. халг тящсили назиринин мцавини вя BДУ-da кафедра мцдири (1989–91), игтисади мясяляляр цзря проректор (1991–92) вязифяляриндя чалышмыш, 1992 илдян игтисади вя сосиал ъоьрафийа кафедрасынын проф.-удур. Тядгигатлары сосиал-игтисади ъоьрафийа сащясиндядир. 120-йядяк елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийанын мцяллифидир.

  Ясяри: Тябии фялакятлярин игтисади вя сосиалъоьрафи юйрянилмяси. Б., 2004.