Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAXANOV Rauf Əliməmməd

  БАБАХАНОВ  Рауф Ялимяммяд оьлу (21.12.1929, Бакы – 4.5.1992, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1966), проф. (1967). Азярб.ЕА-нын м. цзвц (1980).  Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1953). Азярб. ЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдири (1965–69), Азярб. Тибб Ин-тунда кафедра мцдири (1969–92), ейни заманда яъзачылыг факцлтясинин деканы (1969–73) ишлямишдир. Тядгигатлары ароматик вя тсиклопарафин карбощидроэенляри вя онларын тюрямяляринин алкилляшмя реаксийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 200-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAXANOV Rauf Əliməmməd

  БАБАХАНОВ  Рауф Ялимяммяд оьлу (21.12.1929, Бакы – 4.5.1992, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1966), проф. (1967). Азярб.ЕА-нын м. цзвц (1980).  Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1953). Азярб. ЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдири (1965–69), Азярб. Тибб Ин-тунда кафедра мцдири (1969–92), ейни заманда яъзачылыг факцлтясинин деканы (1969–73) ишлямишдир. Тядгигатлары ароматик вя тсиклопарафин карбощидроэенляри вя онларын тюрямяляринин алкилляшмя реаксийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 200-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.

  BABAXANOV Rauf Əliməmməd

  БАБАХАНОВ  Рауф Ялимяммяд оьлу (21.12.1929, Бакы – 4.5.1992, Бакы) – Азярб. кимйачысы, кимйа е.д. (1966), проф. (1967). Азярб.ЕА-нын м. цзвц (1980).  Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1953). Азярб. ЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тунда лабораторийа мцдири (1965–69), Азярб. Тибб Ин-тунда кафедра мцдири (1969–92), ейни заманда яъзачылыг факцлтясинин деканы (1969–73) ишлямишдир. Тядгигатлары ароматик вя тсиклопарафин карбощидроэенляри вя онларын тюрямяляринин алкилляшмя реаксийасынын юйрянилмясиня щяср едилмишдир. 200-дян артыг елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.