Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAİLƏR ÜSYANI, Baba Rəsul qiyamı

  БАБАИЛЯР ЦСЙАНЫ, Баба  Рясул гийамы – 1240 илдя Анадолуда баш вермиш цсйан. Табелийиндяки тцркманлар тяряфиндян пейьямбяр кими гябул олунан Баба Илйасын ады иля баьлыдыр. Анадолу Сялъуги дювлятинин тяняззцлц дюврцндяки сийаси-игтисади бющран ян чох кючяри тцркман тайфаларына тясирини эюстярмишди. Цсйан Сялъуги гошунлары тяряфиндян йатырылмыш, башчылары едам олунмушду. Бах щямчинин Баба Илйас, Баба Исщаг.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAİLƏR ÜSYANI, Baba Rəsul qiyamı

  БАБАИЛЯР ЦСЙАНЫ, Баба  Рясул гийамы – 1240 илдя Анадолуда баш вермиш цсйан. Табелийиндяки тцркманлар тяряфиндян пейьямбяр кими гябул олунан Баба Илйасын ады иля баьлыдыр. Анадолу Сялъуги дювлятинин тяняззцлц дюврцндяки сийаси-игтисади бющран ян чох кючяри тцркман тайфаларына тясирини эюстярмишди. Цсйан Сялъуги гошунлары тяряфиндян йатырылмыш, башчылары едам олунмушду. Бах щямчинин Баба Илйас, Баба Исщаг.

  BABAİLƏR ÜSYANI, Baba Rəsul qiyamı

  БАБАИЛЯР ЦСЙАНЫ, Баба  Рясул гийамы – 1240 илдя Анадолуда баш вермиш цсйан. Табелийиндяки тцркманлар тяряфиндян пейьямбяр кими гябул олунан Баба Илйасын ады иля баьлыдыр. Анадолу Сялъуги дювлятинин тяняззцлц дюврцндяки сийаси-игтисади бющран ян чох кючяри тцркман тайфаларына тясирини эюстярмишди. Цсйан Сялъуги гошунлары тяряфиндян йатырылмыш, башчылары едам олунмушду. Бах щямчинин Баба Илйас, Баба Исщаг.