Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAKİN Georgi Nikolayeviç

  БАБАКИН Эеорэи Николайевич (13.11. 1914, Москва – 3.8.1971, Москва) – космик техника сащясиндя рус алими вя конструктору, ССРИ ЕА м. цзвц (1970), Ленин мцкафаты лауреаты (1966), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1970). Цмумиттифаг Гийаби Електротехника Рабитя Интуну битирмишдир (1957). КБ-нин баш конструктору олмушдур    (1965 илдян) Б.-ин рящбярлийи иля Айын вя Эцняш системи планетляринин тядгиги цчцн “Луна”, “Венера” вя “Марс”, щямчинин Ай сцхурларынын нцмунялярини Йеря чатдыран “Луна-16” вя “Луна-20” типли космик апаратлар серийасы йарадылмышдыр. Айда вя Марсда кратерлярин бириня Б.-ин ады верилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAKİN Georgi Nikolayeviç

  БАБАКИН Эеорэи Николайевич (13.11. 1914, Москва – 3.8.1971, Москва) – космик техника сащясиндя рус алими вя конструктору, ССРИ ЕА м. цзвц (1970), Ленин мцкафаты лауреаты (1966), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1970). Цмумиттифаг Гийаби Електротехника Рабитя Интуну битирмишдир (1957). КБ-нин баш конструктору олмушдур    (1965 илдян) Б.-ин рящбярлийи иля Айын вя Эцняш системи планетляринин тядгиги цчцн “Луна”, “Венера” вя “Марс”, щямчинин Ай сцхурларынын нцмунялярини Йеря чатдыран “Луна-16” вя “Луна-20” типли космик апаратлар серийасы йарадылмышдыр. Айда вя Марсда кратерлярин бириня Б.-ин ады верилмишдир.

  BABAKİN Georgi Nikolayeviç

  БАБАКИН Эеорэи Николайевич (13.11. 1914, Москва – 3.8.1971, Москва) – космик техника сащясиндя рус алими вя конструктору, ССРИ ЕА м. цзвц (1970), Ленин мцкафаты лауреаты (1966), Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1970). Цмумиттифаг Гийаби Електротехника Рабитя Интуну битирмишдир (1957). КБ-нин баш конструктору олмушдур    (1965 илдян) Б.-ин рящбярлийи иля Айын вя Эцняш системи планетляринин тядгиги цчцн “Луна”, “Венера” вя “Марс”, щямчинин Ай сцхурларынын нцмунялярини Йеря чатдыран “Луна-16” вя “Луна-20” типли космик апаратлар серийасы йарадылмышдыр. Айда вя Марсда кратерлярин бириня Б.-ин ады верилмишдир.