Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAN Cihat

  БАБАН Ъищат (1911, Истанбул   – 1984, Анкара) – тцрк журналисти вя сийасятчиси. Галатасарай лисейини вя Истанбул Ун-тини битирмишдир   (1934).   “Вахт” (“Вакит”), “Сон поста”,  “Доьу”  (Ярзурум    ш.), “Ъцмщурийет”, “Йени сабащ”, “Фикирлярин тясвири” (“Тасвириефкар”) гязетляриндя чалышмыш, Зийад Ябузийа иля бирликдя “Сон саат”  гязетини  бурахмышдыр.  1957  илдя “Тяръцман”   гязетинин   няшриня   башламышдыр. Б. дяфялярля Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиня депутат сечилмишдир. “Щитлер вя насионал  сосиализм”  (1933),  “Йцзйылын бюйцк  кавэасы.  Чин-рус  анлашмазлыьы” (1968),  “Аденауер”  (1968),  “Но-Ши  Мин” (1968),  “Сийасят  галерейасы:  бцстляр  вя портретляр” (1970) вя с. ясярлярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAN Cihat

  БАБАН Ъищат (1911, Истанбул   – 1984, Анкара) – тцрк журналисти вя сийасятчиси. Галатасарай лисейини вя Истанбул Ун-тини битирмишдир   (1934).   “Вахт” (“Вакит”), “Сон поста”,  “Доьу”  (Ярзурум    ш.), “Ъцмщурийет”, “Йени сабащ”, “Фикирлярин тясвири” (“Тасвириефкар”) гязетляриндя чалышмыш, Зийад Ябузийа иля бирликдя “Сон саат”  гязетини  бурахмышдыр.  1957  илдя “Тяръцман”   гязетинин   няшриня   башламышдыр. Б. дяфялярля Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиня депутат сечилмишдир. “Щитлер вя насионал  сосиализм”  (1933),  “Йцзйылын бюйцк  кавэасы.  Чин-рус  анлашмазлыьы” (1968),  “Аденауер”  (1968),  “Но-Ши  Мин” (1968),  “Сийасят  галерейасы:  бцстляр  вя портретляр” (1970) вя с. ясярлярин мцяллифидир.

  BABAN Cihat

  БАБАН Ъищат (1911, Истанбул   – 1984, Анкара) – тцрк журналисти вя сийасятчиси. Галатасарай лисейини вя Истанбул Ун-тини битирмишдир   (1934).   “Вахт” (“Вакит”), “Сон поста”,  “Доьу”  (Ярзурум    ш.), “Ъцмщурийет”, “Йени сабащ”, “Фикирлярин тясвири” (“Тасвириефкар”) гязетляриндя чалышмыш, Зийад Ябузийа иля бирликдя “Сон саат”  гязетини  бурахмышдыр.  1957  илдя “Тяръцман”   гязетинин   няшриня   башламышдыр. Б. дяфялярля Тцркийя Бюйцк Миллят Мяълисиня депутат сечилмишдир. “Щитлер вя насионал  сосиализм”  (1933),  “Йцзйылын бюйцк  кавэасы.  Чин-рус  анлашмазлыьы” (1968),  “Аденауер”  (1968),  “Но-Ши  Мин” (1968),  “Сийасят  галерейасы:  бцстляр  вя портретляр” (1970) вя с. ясярлярин мцяллифидир.