Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABANLI Məhəmməd Baba

  БАБАНЛЫ Мящяммяд  Баба оьлу (д. 22.1. 1952, Саатлы) Азярб. кимйачысы, кимйа е. д. (1988), проф. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). БДУ-да ахшам вя гийаби тящсил цзря проректор (1992–94), цмуми вя гейри-цзви кимйа кафедрасынын мцдири (1994–2005) ишлямиш вя щазырда щямин кафедранын профессорудур. Тядгигатлары чохкомпонентли конденся олунмуш системлярин фаза таразлыьынын вя термодинамики хассяляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 540-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийа, 9 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Метод электродвижущих сил в термодинамике сложных полупроводниковых веществ. Б., 1992.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABANLI Məhəmməd Baba

  БАБАНЛЫ Мящяммяд  Баба оьлу (д. 22.1. 1952, Саатлы) Азярб. кимйачысы, кимйа е. д. (1988), проф. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). БДУ-да ахшам вя гийаби тящсил цзря проректор (1992–94), цмуми вя гейри-цзви кимйа кафедрасынын мцдири (1994–2005) ишлямиш вя щазырда щямин кафедранын профессорудур. Тядгигатлары чохкомпонентли конденся олунмуш системлярин фаза таразлыьынын вя термодинамики хассяляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 540-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийа, 9 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Метод электродвижущих сил в термодинамике сложных полупроводниковых веществ. Б., 1992.

  BABANLI Məhəmməd Baba

  БАБАНЛЫ Мящяммяд  Баба оьлу (д. 22.1. 1952, Саатлы) Азярб. кимйачысы, кимйа е. д. (1988), проф. (1990). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1973). БДУ-да ахшам вя гийаби тящсил цзря проректор (1992–94), цмуми вя гейри-цзви кимйа кафедрасынын мцдири (1994–2005) ишлямиш вя щазырда щямин кафедранын профессорудур. Тядгигатлары чохкомпонентли конденся олунмуш системлярин фаза таразлыьынын вя термодинамики хассяляринин юйрянилмяси сащясиндядир. 540-дан чох елми ясярин, о ъцмлядян 1 монографийа, 9 дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Метод электродвижущих сил в термодинамике сложных полупроводниковых веществ. Б., 1992.