Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABARATMA PİRİ

  БАБАРАТМА ПИРИ – Шяки р-нунун ейни адлы кяндиндя зийарятэащ.  Пир комплексиня мягбяря, мясъид биналары дахилдир. Китабяси мясъид-мягбяря бинасынын хариъи диварында, эириш гапысындан саьда, чай дашына (0,55–0,30 м) щякк олунмушдур. Яряб ялифбасы иля йазылмыш мятня эюря, мяшщур алим Щаъы Аьа Мящяммяд яфяндинин мягбяряси бурада йерляшир. Мятндя онун цч-дюрд арха гощумлары “сейид”, “рящбяр” лягябляри иля эюстярилир вя онлардан сонунъусу Шейх Дядя Мцрсял – Шейх Бабарта кими гейд олунур  (“Бабарта” Баба рибат сюзцнцн тящриф олунмуш формасыдыр вя “ханяэащ шейхи” мянасыны верир). Бурада 13–14 ясрляря аид рибат-ханяэащ олдуьу ещтимал едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABARATMA PİRİ

  БАБАРАТМА ПИРИ – Шяки р-нунун ейни адлы кяндиндя зийарятэащ.  Пир комплексиня мягбяря, мясъид биналары дахилдир. Китабяси мясъид-мягбяря бинасынын хариъи диварында, эириш гапысындан саьда, чай дашына (0,55–0,30 м) щякк олунмушдур. Яряб ялифбасы иля йазылмыш мятня эюря, мяшщур алим Щаъы Аьа Мящяммяд яфяндинин мягбяряси бурада йерляшир. Мятндя онун цч-дюрд арха гощумлары “сейид”, “рящбяр” лягябляри иля эюстярилир вя онлардан сонунъусу Шейх Дядя Мцрсял – Шейх Бабарта кими гейд олунур  (“Бабарта” Баба рибат сюзцнцн тящриф олунмуш формасыдыр вя “ханяэащ шейхи” мянасыны верир). Бурада 13–14 ясрляря аид рибат-ханяэащ олдуьу ещтимал едилир.

  BABARATMA PİRİ

  БАБАРАТМА ПИРИ – Шяки р-нунун ейни адлы кяндиндя зийарятэащ.  Пир комплексиня мягбяря, мясъид биналары дахилдир. Китабяси мясъид-мягбяря бинасынын хариъи диварында, эириш гапысындан саьда, чай дашына (0,55–0,30 м) щякк олунмушдур. Яряб ялифбасы иля йазылмыш мятня эюря, мяшщур алим Щаъы Аьа Мящяммяд яфяндинин мягбяряси бурада йерляшир. Мятндя онун цч-дюрд арха гощумлары “сейид”, “рящбяр” лягябляри иля эюстярилир вя онлардан сонунъусу Шейх Дядя Мцрсял – Шейх Бабарта кими гейд олунур  (“Бабарта” Баба рибат сюзцнцн тящриф олунмуш формасыдыр вя “ханяэащ шейхи” мянасыны верир). Бурада 13–14 ясрляря аид рибат-ханяэащ олдуьу ещтимал едилир.