Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAŞOV Babaş Sədi 

  БАБАШОВ Бабаш Сяди оьлу (22.3.1929, Бакы йахынлыьындакы Ялят к. – 5.4.2003, Алматы) – Азярб. ъярращы, тибб е.д. (1970), проф. (1972). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1952). 1969–73 иллярдя Газах. ССР ЕА-нын Елми Тядгигат Клиник вя Експериментал Ъярращиййя Ин-тунда шюбя мцдири, 1973–77 иллярдя Азярб. ССР Сящиййя Назирлийинин ЕТ Вярям Ин-тунда клиник шюбя мцдири, 1977–95 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунда кафедра мцдири ишлямишдир. 1996 илдян Газахыстанда йашамышдыр. Тядгигатлары аь ъийяр хястяликляринин ъярращиййясиня, ушагларда ъярращи ямялиййатларын проблемляриня щяср едилмишдир. 230-адяк елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Саркома легких. Алма-Ата, 1971; Врожденные дивертикулы у детей. Б., 1989 (А.М. Мустафайевля бирликдя).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAŞOV Babaş Sədi 

  БАБАШОВ Бабаш Сяди оьлу (22.3.1929, Бакы йахынлыьындакы Ялят к. – 5.4.2003, Алматы) – Азярб. ъярращы, тибб е.д. (1970), проф. (1972). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1952). 1969–73 иллярдя Газах. ССР ЕА-нын Елми Тядгигат Клиник вя Експериментал Ъярращиййя Ин-тунда шюбя мцдири, 1973–77 иллярдя Азярб. ССР Сящиййя Назирлийинин ЕТ Вярям Ин-тунда клиник шюбя мцдири, 1977–95 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунда кафедра мцдири ишлямишдир. 1996 илдян Газахыстанда йашамышдыр. Тядгигатлары аь ъийяр хястяликляринин ъярращиййясиня, ушагларда ъярращи ямялиййатларын проблемляриня щяср едилмишдир. 230-адяк елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Саркома легких. Алма-Ата, 1971; Врожденные дивертикулы у детей. Б., 1989 (А.М. Мустафайевля бирликдя).

  BABAŞOV Babaş Sədi 

  БАБАШОВ Бабаш Сяди оьлу (22.3.1929, Бакы йахынлыьындакы Ялят к. – 5.4.2003, Алматы) – Азярб. ъярращы, тибб е.д. (1970), проф. (1972). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1952). 1969–73 иллярдя Газах. ССР ЕА-нын Елми Тядгигат Клиник вя Експериментал Ъярращиййя Ин-тунда шюбя мцдири, 1973–77 иллярдя Азярб. ССР Сящиййя Назирлийинин ЕТ Вярям Ин-тунда клиник шюбя мцдири, 1977–95 иллярдя Азярб. Дювлят Тибб Ин-тунда кафедра мцдири ишлямишдир. 1996 илдян Газахыстанда йашамышдыр. Тядгигатлары аь ъийяр хястяликляринин ъярращиййясиня, ушагларда ъярращи ямялиййатларын проблемляриня щяср едилмишдир. 230-адяк елми ясярин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Саркома легких. Алма-Ата, 1971; Врожденные дивертикулы у детей. Б., 1989 (А.М. Мустафайевля бирликдя).