Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Adil Qafar

  БАБАЙЕВ Адил Гафар оьлу (28.1.1925, Нахчыван  –  19.8.1977,  Бакы)  –  Азярб. шаири, драматург. Азярб. Дювлят Театр Интуну битирмишдир (1950). “Шярг гапысы” гязетиндя,   “Ингилаб   вя   мядяниййят” журналында, “Азярняшр”дя ишлямиш, Азярб. Дювлят  Драм  Театрында  ядяби  щисся мцдири,  мясул  катиб  вя  баш  редактор мцавини (1964–71) олмушдур. 1971 илдян Азярб.   ЙИ-нда   бядии   тяръцмя   цзря мяслящятчи иди. “Икинъи симфонийа” (1947), “Илк  аддымлар”  (1949),  “Ана  цряйи” (1957), “Анамын цзцйц” (1962), “Шяhидлярин цсйаны” (1969), “Мемарын мяhяббяти” (1972) вя с. шеир  китаблары вар. “Даьлар гызы” (1960), “Йарымчыг шякил” (1967),   “Мяним   мяhяббятим”   (1971), “Гыз эюрцшя тялясир” пйесляри тамашайа гойулмушдур. Азярб. театр тарихи вя сяhня хадимляри hаггында монографийалар (“Лцтфяли Абдуллайев”, 1956; “Лейла Бядирбяйли”, 1970; “Шяряфли йол”, 1974, Ъ.Сяфяровла бирликдя; “Аьаhцсейн Ъавадов”, 1976)  йазмышдыр.  А.С.  Пушкин,  М.Й. Лермонтов,   Н.А.  Некрасов,   Р.  Тагор, Н.  Бараташвили, Абай Кунанбайев вя б.-нын бязи шеирлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. Ясярляри бир сыра хариъи дилляря тяръцмя олунмушдур. Нахчыван Мяркязи Ушаг Китабханасына вя Бакы кцчяляриндян бириня Б.-ин ады верилмишдир.

  Ясярляри: Йолда эюрцш. Б., 1974; Тязядян доьулур шаир юлян эцн. Б., 1981; Ата сораьында. Б., 1983; Пйесляр. Б., 1984; Фясилляр дяйишяндя. Б., 1991.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Adil Qafar

  БАБАЙЕВ Адил Гафар оьлу (28.1.1925, Нахчыван  –  19.8.1977,  Бакы)  –  Азярб. шаири, драматург. Азярб. Дювлят Театр Интуну битирмишдир (1950). “Шярг гапысы” гязетиндя,   “Ингилаб   вя   мядяниййят” журналында, “Азярняшр”дя ишлямиш, Азярб. Дювлят  Драм  Театрында  ядяби  щисся мцдири,  мясул  катиб  вя  баш  редактор мцавини (1964–71) олмушдур. 1971 илдян Азярб.   ЙИ-нда   бядии   тяръцмя   цзря мяслящятчи иди. “Икинъи симфонийа” (1947), “Илк  аддымлар”  (1949),  “Ана  цряйи” (1957), “Анамын цзцйц” (1962), “Шяhидлярин цсйаны” (1969), “Мемарын мяhяббяти” (1972) вя с. шеир  китаблары вар. “Даьлар гызы” (1960), “Йарымчыг шякил” (1967),   “Мяним   мяhяббятим”   (1971), “Гыз эюрцшя тялясир” пйесляри тамашайа гойулмушдур. Азярб. театр тарихи вя сяhня хадимляри hаггында монографийалар (“Лцтфяли Абдуллайев”, 1956; “Лейла Бядирбяйли”, 1970; “Шяряфли йол”, 1974, Ъ.Сяфяровла бирликдя; “Аьаhцсейн Ъавадов”, 1976)  йазмышдыр.  А.С.  Пушкин,  М.Й. Лермонтов,   Н.А.  Некрасов,   Р.  Тагор, Н.  Бараташвили, Абай Кунанбайев вя б.-нын бязи шеирлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. Ясярляри бир сыра хариъи дилляря тяръцмя олунмушдур. Нахчыван Мяркязи Ушаг Китабханасына вя Бакы кцчяляриндян бириня Б.-ин ады верилмишдир.

  Ясярляри: Йолда эюрцш. Б., 1974; Тязядян доьулур шаир юлян эцн. Б., 1981; Ата сораьында. Б., 1983; Пйесляр. Б., 1984; Фясилляр дяйишяндя. Б., 1991.

  BABAYEV Adil Qafar

  БАБАЙЕВ Адил Гафар оьлу (28.1.1925, Нахчыван  –  19.8.1977,  Бакы)  –  Азярб. шаири, драматург. Азярб. Дювлят Театр Интуну битирмишдир (1950). “Шярг гапысы” гязетиндя,   “Ингилаб   вя   мядяниййят” журналында, “Азярняшр”дя ишлямиш, Азярб. Дювлят  Драм  Театрында  ядяби  щисся мцдири,  мясул  катиб  вя  баш  редактор мцавини (1964–71) олмушдур. 1971 илдян Азярб.   ЙИ-нда   бядии   тяръцмя   цзря мяслящятчи иди. “Икинъи симфонийа” (1947), “Илк  аддымлар”  (1949),  “Ана  цряйи” (1957), “Анамын цзцйц” (1962), “Шяhидлярин цсйаны” (1969), “Мемарын мяhяббяти” (1972) вя с. шеир  китаблары вар. “Даьлар гызы” (1960), “Йарымчыг шякил” (1967),   “Мяним   мяhяббятим”   (1971), “Гыз эюрцшя тялясир” пйесляри тамашайа гойулмушдур. Азярб. театр тарихи вя сяhня хадимляри hаггында монографийалар (“Лцтфяли Абдуллайев”, 1956; “Лейла Бядирбяйли”, 1970; “Шяряфли йол”, 1974, Ъ.Сяфяровла бирликдя; “Аьаhцсейн Ъавадов”, 1976)  йазмышдыр.  А.С.  Пушкин,  М.Й. Лермонтов,   Н.А.  Некрасов,   Р.  Тагор, Н.  Бараташвили, Абай Кунанбайев вя б.-нын бязи шеирлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. Ясярляри бир сыра хариъи дилляря тяръцмя олунмушдур. Нахчыван Мяркязи Ушаг Китабханасына вя Бакы кцчяляриндян бириня Б.-ин ады верилмишдир.

  Ясярляри: Йолда эюрцш. Б., 1974; Тязядян доьулур шаир юлян эцн. Б., 1981; Ата сораьында. Б., 1983; Пйесляр. Б., 1984; Фясилляр дяйишяндя. Б., 1991.