Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Adil Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Адил Мящяммяд оьлу (д.29. 4.1938, Нах. МР Ордубад  р-нунун Дырныс к.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2003). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Щямин илдян Азярб. Дилляр Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир, 1997 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары дилчилик тарихиня, мцасир Азярб.  дилинин функсионал цслублары мясяляляриня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.

  Ясярляри: Бякир Чобанзадя. Б., 1998; Мцасир Азярбайъан дилинин функсионал цслублары. Б., 2001.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Adil Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Адил Мящяммяд оьлу (д.29. 4.1938, Нах. МР Ордубад  р-нунун Дырныс к.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2003). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Щямин илдян Азярб. Дилляр Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир, 1997 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары дилчилик тарихиня, мцасир Азярб.  дилинин функсионал цслублары мясяляляриня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.

  Ясярляри: Бякир Чобанзадя. Б., 1998; Мцасир Азярбайъан дилинин функсионал цслублары. Б., 2001.

  BABAYEV Adil Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Адил Мящяммяд оьлу (д.29. 4.1938, Нах. МР Ордубад  р-нунун Дырныс к.) – Азярб. филологу, дилчи, филолоэийа е.д. (1996), проф. (2003). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Щямин илдян Азярб. Дилляр Ун-тиндя педагожи фяалиййят эюстярир, 1997 илдян кафедра мцдиридир. Тядгигатлары дилчилик тарихиня, мцасир Азярб.  дилинин функсионал цслублары мясяляляриня щяср олунмушдур. Елми кадрларын щазырланмасында  хидмяти  вар.

  Ясярляри: Бякир Чобанзадя. Б., 1998; Мцасир Азярбайъан дилинин функсионал цслублары. Б., 2001.