Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Amin Hacıbaba

  БАБАЙЕВ  Амин  Щаъыбаба  оьлу (д.5.5.1950, Гах р-нунун Сарыбаш к.) – Азярб. торпагшцнасы, кянд тясяррцфаты е.д. (1995), проф. (1997). Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики Азярб. Дювлят Аграр Ун-ти) битирмишдир (1972). Щямин ун-тдя 1976 илдян кафедра мцдири, 2004 илдян лабораторийа рящбяридир. Тядгигатлары торпаг минералоэийасы вя еколоэийасы, торпаьын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси мясяляляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми  ясярин, о ъцмлядян  2  монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Азярбайъан торпагларынын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасы. Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Amin Hacıbaba

  БАБАЙЕВ  Амин  Щаъыбаба  оьлу (д.5.5.1950, Гах р-нунун Сарыбаш к.) – Азярб. торпагшцнасы, кянд тясяррцфаты е.д. (1995), проф. (1997). Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики Азярб. Дювлят Аграр Ун-ти) битирмишдир (1972). Щямин ун-тдя 1976 илдян кафедра мцдири, 2004 илдян лабораторийа рящбяридир. Тядгигатлары торпаг минералоэийасы вя еколоэийасы, торпаьын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси мясяляляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми  ясярин, о ъцмлядян  2  монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Азярбайъан торпагларынын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасы. Б., 2005.

  BABAYEV Amin Hacıbaba

  БАБАЙЕВ  Амин  Щаъыбаба  оьлу (д.5.5.1950, Гах р-нунун Сарыбаш к.) – Азярб. торпагшцнасы, кянд тясяррцфаты е.д. (1995), проф. (1997). Азярбайъан Кянд Тясяррцфаты Ин-туну (индики Азярб. Дювлят Аграр Ун-ти) битирмишдир (1972). Щямин ун-тдя 1976 илдян кафедра мцдири, 2004 илдян лабораторийа рящбяридир. Тядгигатлары торпаг минералоэийасы вя еколоэийасы, торпаьын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси мясяляляриня щяср едилмишдир. 150-дян артыг елми  ясярин, о ъцмлядян  2  монографийанын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  Ясяри: Азярбайъан торпагларынын мцнбитлийинин моделляшдирилмяси вя прогнозлашдырылмасы. Б., 2005.