Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Arif  Əliheydər

  БАБАЙЕВ Ариф Ялищейдяр оьлу (11.11. 1934, Бакы – 5.6.1998, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1967). Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1957). Щямин илдян ун-тдя фяалиййятя башламышдыр; рийази анализ кафедрасынын мцдири (1965–79), механикарийазиййат факцлтясинин деканы (1979–94) олмушдур. Тядгигатлары гейрихятти сингулйар интеграл тянликлярин локал нязяриййяси, онларын тягриби щялли цсуллары, област цзря чохюлчцлц сингулйар интеграл операторлар вя тянликлярин локал нязяриййяси  сащяляриня  аиддир.  60-а йахын елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы кадрларынщазырланмасындахидмятляривар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Arif  Əliheydər

  БАБАЙЕВ Ариф Ялищейдяр оьлу (11.11. 1934, Бакы – 5.6.1998, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1967). Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1957). Щямин илдян ун-тдя фяалиййятя башламышдыр; рийази анализ кафедрасынын мцдири (1965–79), механикарийазиййат факцлтясинин деканы (1979–94) олмушдур. Тядгигатлары гейрихятти сингулйар интеграл тянликлярин локал нязяриййяси, онларын тягриби щялли цсуллары, област цзря чохюлчцлц сингулйар интеграл операторлар вя тянликлярин локал нязяриййяси  сащяляриня  аиддир.  60-а йахын елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы кадрларынщазырланмасындахидмятляривар.

  BABAYEV Arif  Əliheydər

  БАБАЙЕВ Ариф Ялищейдяр оьлу (11.11. 1934, Бакы – 5.6.1998, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, Азярб. ССР ЕА м. цзвц (1967). Азярб. Респ. ямякдар елм хадими (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1957). Щямин илдян ун-тдя фяалиййятя башламышдыр; рийази анализ кафедрасынын мцдири (1965–79), механикарийазиййат факцлтясинин деканы (1979–94) олмушдур. Тядгигатлары гейрихятти сингулйар интеграл тянликлярин локал нязяриййяси, онларын тягриби щялли цсуллары, област цзря чохюлчцлц сингулйар интеграл операторлар вя тянликлярин локал нязяриййяси  сащяляриня  аиддир.  60-а йахын елми ясярин мцяллифидир. Йцксякихтисаслы кадрларынщазырланмасындахидмятляривар.