Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Elxan Əlisəttar

  БАБАЙЕВ Елхан Ялисяттар оьлу (28.8. 1948, Бакы – 2.2.2003, Бакы) – Азярб. мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1999), проф. (1994). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики БМА) битирмишдир (1971, ифачылыг; 1973, тарих вя нязяриййя факцлтяляри цзря). Ираг Милли Симфоник Оркестринин солисти олмуш, Баьдад мусиги вя хореографийа мяктябиндя вя Зяриф Сянятляр Академийасында мцяллим ишлямишдир (1985–88). БМА-нын ифачылыг факцлтясинин деканы (1992) вя биринъи проректору  (1993–2003)  олмушдур.

  Ясярляри: Азярбайъан муьам дястэащларынын ритмоинтонасийа проблемляри. Б., 1996; Яняняви мусигимиз. Б., 2000.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Elxan Əlisəttar

  БАБАЙЕВ Елхан Ялисяттар оьлу (28.8. 1948, Бакы – 2.2.2003, Бакы) – Азярб. мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1999), проф. (1994). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики БМА) битирмишдир (1971, ифачылыг; 1973, тарих вя нязяриййя факцлтяляри цзря). Ираг Милли Симфоник Оркестринин солисти олмуш, Баьдад мусиги вя хореографийа мяктябиндя вя Зяриф Сянятляр Академийасында мцяллим ишлямишдир (1985–88). БМА-нын ифачылыг факцлтясинин деканы (1992) вя биринъи проректору  (1993–2003)  олмушдур.

  Ясярляри: Азярбайъан муьам дястэащларынын ритмоинтонасийа проблемляри. Б., 1996; Яняняви мусигимиз. Б., 2000.

  BABAYEV Elxan Əlisəttar

  БАБАЙЕВ Елхан Ялисяттар оьлу (28.8. 1948, Бакы – 2.2.2003, Бакы) – Азярб. мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1999), проф. (1994). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (индики БМА) битирмишдир (1971, ифачылыг; 1973, тарих вя нязяриййя факцлтяляри цзря). Ираг Милли Симфоник Оркестринин солисти олмуш, Баьдад мусиги вя хореографийа мяктябиндя вя Зяриф Сянятляр Академийасында мцяллим ишлямишдир (1985–88). БМА-нын ифачылыг факцлтясинин деканы (1992) вя биринъи проректору  (1993–2003)  олмушдур.

  Ясярляри: Азярбайъан муьам дястэащларынын ритмоинтонасийа проблемляри. Б., 1996; Яняняви мусигимиз. Б., 2000.