Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Əbdülhüseyn Mikayıl 

  БАБАЙЕВ Ябдцлhцсейн Микайыл оьлу (1877, Бакы – 1961, Бакы) – Азярб. харраты. Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1957). Б.-ин йарадыъылыьында мцхтялиф нюв ряhилляр, “Ъяфяри”, “Хаб-бидар”, “Сяккиз гцлля”, “Он алты гцлля” адлы мцряккяб шябякяляр мцhцм йер тутмушдур. Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейи, Азярб. Тарихи Музейи, Халг Тясяррцфатынын Наилиййятляри Сярэисиндя (Москва, 1939) Азярб. ССР  павилйону цчцн шябякя композисийалары вя с. щазырламышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Əbdülhüseyn Mikayıl 

  БАБАЙЕВ Ябдцлhцсейн Микайыл оьлу (1877, Бакы – 1961, Бакы) – Азярб. харраты. Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1957). Б.-ин йарадыъылыьында мцхтялиф нюв ряhилляр, “Ъяфяри”, “Хаб-бидар”, “Сяккиз гцлля”, “Он алты гцлля” адлы мцряккяб шябякяляр мцhцм йер тутмушдур. Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейи, Азярб. Тарихи Музейи, Халг Тясяррцфатынын Наилиййятляри Сярэисиндя (Москва, 1939) Азярб. ССР  павилйону цчцн шябякя композисийалары вя с. щазырламышдыр.

  BABAYEV Əbdülhüseyn Mikayıl 

  БАБАЙЕВ Ябдцлhцсейн Микайыл оьлу (1877, Бакы – 1961, Бакы) – Азярб. харраты. Азярб. ССР ямякдар инъясянят хадими (1957). Б.-ин йарадыъылыьында мцхтялиф нюв ряhилляр, “Ъяфяри”, “Хаб-бидар”, “Сяккиз гцлля”, “Он алты гцлля” адлы мцряккяб шябякяляр мцhцм йер тутмушдур. Низами ад. Азярб. Ядябиййаты Музейи, Азярб. Тарихи Музейи, Халг Тясяррцфатынын Наилиййятляри Сярэисиндя (Москва, 1939) Азярб. ССР  павилйону цчцн шябякя композисийалары вя с. щазырламышдыр.