Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Əli Baba

  БАБАЙЕВ Яли Баба оьлу (1910, Нахчыван – 22.10.1985, Нахчыван) – Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Италийада партизан щярякатынын иштиракчысы. 1940 илдя Совет ордусуна чаьырылмыш, 1944–45 иллярдя Италийада Гарибалди бригадасында баталйон командири олмушдур.  Б.-ин баталйону дюйцшлярдя иэидлик эюстярдийи цчцн он дяфя партизан бригадасы команданлыьынын тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдцр. Италийанын йцксяк ясэяри мцкафаты “Щярби шцъаятя эюря” эцмцш медалы иля тялтиф едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Əli Baba

  БАБАЙЕВ Яли Баба оьлу (1910, Нахчыван – 22.10.1985, Нахчыван) – Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Италийада партизан щярякатынын иштиракчысы. 1940 илдя Совет ордусуна чаьырылмыш, 1944–45 иллярдя Италийада Гарибалди бригадасында баталйон командири олмушдур.  Б.-ин баталйону дюйцшлярдя иэидлик эюстярдийи цчцн он дяфя партизан бригадасы команданлыьынын тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдцр. Италийанын йцксяк ясэяри мцкафаты “Щярби шцъаятя эюря” эцмцш медалы иля тялтиф едилмишдир.

  BABAYEV Əli Baba

  БАБАЙЕВ Яли Баба оьлу (1910, Нахчыван – 22.10.1985, Нахчыван) – Бюйцк Вятян мцщарибяси (1941–45) заманы Италийада партизан щярякатынын иштиракчысы. 1940 илдя Совет ордусуна чаьырылмыш, 1944–45 иллярдя Италийада Гарибалди бригадасында баталйон командири олмушдур.  Б.-ин баталйону дюйцшлярдя иэидлик эюстярдийи цчцн он дяфя партизан бригадасы команданлыьынын тяшяккцрцня лайиг эюрцлмцшдцр. Италийанын йцксяк ясэяри мцкафаты “Щярби шцъаятя эюря” эцмцш медалы иля тялтиф едилмишдир.