Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Əlican Pirican

  BABAYEV Яlican Pirican oьlu (d. 1952, Bakы) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (1992), prof. (1994). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu vя Moskva Dюvlяt Un-tini bitirmiш (1978), бурада mцяllim, baш mцяllim, dosент (1982–89) iшlяmiш, 1996 ildяn kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы iqtisadi nяzяriyyяnin metodoloji vя nяzяri problemlяrinя hяsr edilmiшdir. 60-adяk elmi яsяrin, o cцmlяdяn monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяtлярi var.

  Яsяri: Непроизводственная сфера: социальная сущность и динамика. M., 1992.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Əlican Pirican

  BABAYEV Яlican Pirican oьlu (d. 1952, Bakы) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (1992), prof. (1994). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu vя Moskva Dюvlяt Un-tini bitirmiш (1978), бурада mцяllim, baш mцяllim, dosент (1982–89) iшlяmiш, 1996 ildяn kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы iqtisadi nяzяriyyяnin metodoloji vя nяzяri problemlяrinя hяsr edilmiшdir. 60-adяk elmi яsяrin, o cцmlяdяn monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяtлярi var.

  Яsяri: Непроизводственная сфера: социальная сущность и динамика. M., 1992.

  BABAYEV Əlican Pirican

  BABAYEV Яlican Pirican oьlu (d. 1952, Bakы) – Azяrb. iqtisadчыsы, iqtisad e.d. (1992), prof. (1994). Azяrb. Xalq Tяsяrrцfatы Иn-tunu vя Moskva Dюvlяt Un-tini bitirmiш (1978), бурада mцяllim, baш mцяllim, dosент (1982–89) iшlяmiш, 1996 ildяn kafedra mцdiridir. Tяdqiqatlarы iqtisadi nяzяriyyяnin metodoloji vя nяzяri problemlяrinя hяsr edilmiшdir. 60-adяk elmi яsяrin, o cцmlяdяn monoqrafiyanыn mцяllifidir. Elmi kadrlarыn hazыrlanmasыnda xidmяtлярi var.

  Яsяri: Непроизводственная сфера: социальная сущность и динамика. M., 1992.