Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AXUNDZADƏ Mirzə Xosrov (Şaiq) Mirzə Əli 

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Хосров  (Шаиг) Мирзя Яли оьлу (13.6.1889, Шуша – 10.5. 1960, Шуша) – Азярб. маарифчиси, педагог,  тарихчи,  етнограф,  ядябиййатшцнас, шаир. Ахундзадя Мирзя Яли Ашигин оьлудур. Яряб вя фарс диллярини мцкяммял билмишдир. 1905 илдя Шушада мяктяб битирмишдир. 1906–56 иллярдя орада  педагожи фяалиййят эюстярмишдир; йени типли мяктяблярин  тяшкилиндя,  ящали  арасында маарифин тяблиьиндя, савадсызлыьын ляьвиндя вя азярб. гызларын тящсиля ъялб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Илк шеири 1913 илдя М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында чап олунмушдур. Мяълиси-фярамушан”ын цзвц олан А. “Шаиг” тяхяллцсц иля шеирляр, Азярб. шаир вя йазычылары щаггында хатиряляр йазмышдыр. Йазыларындан бязиляри чап олунмуш, бир гисми ися ялйазмасы (“Гарабаьын тарихи” вя “Халг тябабятиня даир”) шяклиндядир. 1940 илдян Даьлыг Гарабаьдан експонатларын топланмасы цзря комиссийанын сядри олмушдур. Бакыда  адына  мяктяб  вар.

  Я с я р и: Юмцрдян сящифяляр. Б., 1992; Педагожи мцлащизя вя тяърцбялярим. Б., 2008.

  Яд.: А х у н д б я й л и     П.   Шуша   щясряти.   Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AXUNDZADƏ Mirzə Xosrov (Şaiq) Mirzə Əli 

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Хосров  (Шаиг) Мирзя Яли оьлу (13.6.1889, Шуша – 10.5. 1960, Шуша) – Азярб. маарифчиси, педагог,  тарихчи,  етнограф,  ядябиййатшцнас, шаир. Ахундзадя Мирзя Яли Ашигин оьлудур. Яряб вя фарс диллярини мцкяммял билмишдир. 1905 илдя Шушада мяктяб битирмишдир. 1906–56 иллярдя орада  педагожи фяалиййят эюстярмишдир; йени типли мяктяблярин  тяшкилиндя,  ящали  арасында маарифин тяблиьиндя, савадсызлыьын ляьвиндя вя азярб. гызларын тящсиля ъялб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Илк шеири 1913 илдя М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында чап олунмушдур. Мяълиси-фярамушан”ын цзвц олан А. “Шаиг” тяхяллцсц иля шеирляр, Азярб. шаир вя йазычылары щаггында хатиряляр йазмышдыр. Йазыларындан бязиляри чап олунмуш, бир гисми ися ялйазмасы (“Гарабаьын тарихи” вя “Халг тябабятиня даир”) шяклиндядир. 1940 илдян Даьлыг Гарабаьдан експонатларын топланмасы цзря комиссийанын сядри олмушдур. Бакыда  адына  мяктяб  вар.

  Я с я р и: Юмцрдян сящифяляр. Б., 1992; Педагожи мцлащизя вя тяърцбялярим. Б., 2008.

  Яд.: А х у н д б я й л и     П.   Шуша   щясряти.   Б., 2005.

  AXUNDZADƏ Mirzə Xosrov (Şaiq) Mirzə Əli 

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Хосров  (Шаиг) Мирзя Яли оьлу (13.6.1889, Шуша – 10.5. 1960, Шуша) – Азярб. маарифчиси, педагог,  тарихчи,  етнограф,  ядябиййатшцнас, шаир. Ахундзадя Мирзя Яли Ашигин оьлудур. Яряб вя фарс диллярини мцкяммял билмишдир. 1905 илдя Шушада мяктяб битирмишдир. 1906–56 иллярдя орада  педагожи фяалиййят эюстярмишдир; йени типли мяктяблярин  тяшкилиндя,  ящали  арасында маарифин тяблиьиндя, савадсызлыьын ляьвиндя вя азярб. гызларын тящсиля ъялб олунмасында фяал иштирак етмишдир. Илк шеири 1913 илдя М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында чап олунмушдур. Мяълиси-фярамушан”ын цзвц олан А. “Шаиг” тяхяллцсц иля шеирляр, Азярб. шаир вя йазычылары щаггында хатиряляр йазмышдыр. Йазыларындан бязиляри чап олунмуш, бир гисми ися ялйазмасы (“Гарабаьын тарихи” вя “Халг тябабятиня даир”) шяклиндядир. 1940 илдян Даьлыг Гарабаьдан експонатларын топланмасы цзря комиссийанын сядри олмушдур. Бакыда  адына  мяктяб  вар.

  Я с я р и: Юмцрдян сящифяляр. Б., 1992; Педагожи мцлащизя вя тяърцбялярим. Б., 2008.

  Яд.: А х у н д б я й л и     П.   Шуша   щясряти.   Б., 2005.