Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLABƏYOV Həmidulla Ağabəy

  АБДУЛЛАБЯЙОВ Щямидулла Аьабяй оьлу (6.6.1903, Бакы – 7.4.1987, Бакы) –Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1971), проф. (1975), Азярб. ССР ямякдар щякими (1960).  Азярб.  Дювлят  Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1928). Азярб. Тропик Тябабят Ин-тунда (1931– 35, директор мцавини), Азярб.  Дювлят Тибб Ин-тунда (1932–38, 1955–87) ишлямишдир. Тядгигатлары юд йолу хястяликляринин мцалиъясиня щяср едилмишдир. 32 елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLABƏYOV Həmidulla Ağabəy

  АБДУЛЛАБЯЙОВ Щямидулла Аьабяй оьлу (6.6.1903, Бакы – 7.4.1987, Бакы) –Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1971), проф. (1975), Азярб. ССР ямякдар щякими (1960).  Азярб.  Дювлят  Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1928). Азярб. Тропик Тябабят Ин-тунда (1931– 35, директор мцавини), Азярб.  Дювлят Тибб Ин-тунда (1932–38, 1955–87) ишлямишдир. Тядгигатлары юд йолу хястяликляринин мцалиъясиня щяср едилмишдир. 32 елми ясярин мцяллифидир.

  ABDULLABƏYOV Həmidulla Ağabəy

  АБДУЛЛАБЯЙОВ Щямидулла Аьабяй оьлу (6.6.1903, Бакы – 7.4.1987, Бакы) –Азярб. тибб алими, терапевт, тибб е.д. (1971), проф. (1975), Азярб. ССР ямякдар щякими (1960).  Азярб.  Дювлят  Ун-тинин тибб факцлтясини битирмишдир (1928). Азярб. Тропик Тябабят Ин-тунда (1931– 35, директор мцавини), Азярб.  Дювлят Тибб Ин-тунда (1932–38, 1955–87) ишлямишдир. Тядгигатлары юд йолу хястяликляринин мцалиъясиня щяср едилмишдир. 32 елми ясярин мцяллифидир.