Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AXUNDZADƏ Mirzə Əli Aşiq Molla Zeynalabdin

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Яли  Ашиг  Молла Зейналабдин  оьлу  (1846,  Шуша  –  1903, Шуша) – Азярб. шаири, мусигишцнас, ханяндя,  хяттат.  Ъаббар  Гарйаьды  оьлунун мусиги  мцяллими олмушдур.   Фарс вя тцрк диллярини мцкяммял билмишдир. “Мяълисицнс”цн фяал цзвляриндян бири иди. Ялифба ислащаты иля баьлы Шушада олан М.Ф. Ахундзадя иля таныш олмуш вя онунла достлуг етмишдир. Ф. Кючярли, М.М. Нявваб, Ф. Шушински вя башгалары юз ясярляриндя А.-дян бящс етмишляр. Шеирляринин бир гисми М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында топланмышдыр. Ялйазмалары Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.

  Я с я р л я р и: Поетик мяълисляр. Б., 1987; Мир Мющсцн  Нявваб.  Тязкирейи-Нявваб.  Б.,  1998.

  Яд.: А х у н д б я й л и   П. Шуша щясряти. Б., 2005.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AXUNDZADƏ Mirzə Əli Aşiq Molla Zeynalabdin

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Яли  Ашиг  Молла Зейналабдин  оьлу  (1846,  Шуша  –  1903, Шуша) – Азярб. шаири, мусигишцнас, ханяндя,  хяттат.  Ъаббар  Гарйаьды  оьлунун мусиги  мцяллими олмушдур.   Фарс вя тцрк диллярини мцкяммял билмишдир. “Мяълисицнс”цн фяал цзвляриндян бири иди. Ялифба ислащаты иля баьлы Шушада олан М.Ф. Ахундзадя иля таныш олмуш вя онунла достлуг етмишдир. Ф. Кючярли, М.М. Нявваб, Ф. Шушински вя башгалары юз ясярляриндя А.-дян бящс етмишляр. Шеирляринин бир гисми М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында топланмышдыр. Ялйазмалары Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.

  Я с я р л я р и: Поетик мяълисляр. Б., 1987; Мир Мющсцн  Нявваб.  Тязкирейи-Нявваб.  Б.,  1998.

  Яд.: А х у н д б я й л и   П. Шуша щясряти. Б., 2005.

  AXUNDZADƏ Mirzə Əli Aşiq Molla Zeynalabdin

  АХУНДЗАДЯ  Мирзя  Яли  Ашиг  Молла Зейналабдин  оьлу  (1846,  Шуша  –  1903, Шуша) – Азярб. шаири, мусигишцнас, ханяндя,  хяттат.  Ъаббар  Гарйаьды  оьлунун мусиги  мцяллими олмушдур.   Фарс вя тцрк диллярини мцкяммял билмишдир. “Мяълисицнс”цн фяал цзвляриндян бири иди. Ялифба ислащаты иля баьлы Шушада олан М.Ф. Ахундзадя иля таныш олмуш вя онунла достлуг етмишдир. Ф. Кючярли, М.М. Нявваб, Ф. Шушински вя башгалары юз ясярляриндя А.-дян бящс етмишляр. Шеирляринин бир гисми М.М. Няввабын “Тязкирейи-Нявваб” китабында топланмышдыр. Ялйазмалары Азярб. МЕА М. Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда сахланылыр.

  Я с я р л я р и: Поетик мяълисляр. Б., 1987; Мир Мющсцн  Нявваб.  Тязкирейи-Нявваб.  Б.,  1998.

  Яд.: А х у н д б я й л и   П. Шуша щясряти. Б., 2005.