Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  AĞAYEV Eldar Əsgər

  АЬАЙЕВ  Елдар  Ясэяр  оьлу   (д.29.9. 1955, Тбилиси) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (4.4.1995; дювлят чеврилишинин гаршысыны аларкян фярглянмишдир). Совет ордусунун тяркибиндя 1984–86 illяrdя Яfqanыstanda motoatыcы bюlцyцn kяшfiyyat rяisi, sonra isя komandiri olmuшdur. Milli Ordunun табор komaнdirи (1992), . Azяrb.  Politexnik Иn-tunda hяrbi kafedranыn rяisi (1997– 2000), Bакы Aли Цмумгошун Kомандирляри Mяктябинин kяшfiyyat kafedrasыnыn rяisi (2000–2001) vяzifяляриндя чалышмышдыр. Яdliyyя Нazirliyi системиндя ишляйир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  AĞAYEV Eldar Əsgər

  АЬАЙЕВ  Елдар  Ясэяр  оьлу   (д.29.9. 1955, Тбилиси) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (4.4.1995; дювлят чеврилишинин гаршысыны аларкян фярглянмишдир). Совет ордусунун тяркибиндя 1984–86 illяrdя Яfqanыstanda motoatыcы bюlцyцn kяшfiyyat rяisi, sonra isя komandiri olmuшdur. Milli Ordunun табор komaнdirи (1992), . Azяrb.  Politexnik Иn-tunda hяrbi kafedranыn rяisi (1997– 2000), Bакы Aли Цмумгошун Kомандирляри Mяктябинин kяшfiyyat kafedrasыnыn rяisi (2000–2001) vяzifяляриндя чалышмышдыр. Яdliyyя Нazirliyi системиндя ишляйир.

   

  AĞAYEV Eldar Əsgər

  АЬАЙЕВ  Елдар  Ясэяр  оьлу   (д.29.9. 1955, Тбилиси) – Азярб.-ын Милли Гящряманы (4.4.1995; дювлят чеврилишинин гаршысыны аларкян фярглянмишдир). Совет ордусунун тяркибиндя 1984–86 illяrdя Яfqanыstanda motoatыcы bюlцyцn kяшfiyyat rяisi, sonra isя komandiri olmuшdur. Milli Ordunun табор komaнdirи (1992), . Azяrb.  Politexnik Иn-tunda hяrbi kafedranыn rяisi (1997– 2000), Bакы Aли Цмумгошун Kомандирляри Mяктябинин kяшfiyyat kafedrasыnыn rяisi (2000–2001) vяzifяляриндя чалышмышдыр. Яdliyyя Нazirliyi системиндя ишляйир.