Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Xan Yusif

  БАБАЙЕВ Хан Йусиф оьлу (22.3.1919, Лянкяран р-нунун Сейдякяран к. – 29.5.1967, Бакы) – Азярб. кинооператору. Москвадакы Цмумиттифаг Дювлят Кинематографийа Ин-туну битирмишдир (1950). Бир сыра киноочеркляр, “Совет Азярбайъаны” киножурналы цчцн сцжетляр, “Доьма халгымыза” (1954, Ф. Ахундовла бирликдя), “Сяадят вя ямяк мащнылары” (1957), “Азярбайъан мядяниййятинин бащары” (1959, мцштяряк) вя с. сянядли филмляр чякмишдир. “Бакынын ишыглары” (1950, 2-ъи оператор), “Эюрцш” (1956), “Гара дашлар” (1958), “Юэей ана” (1959), “Бюйцк дайаг” (1962), “Йенилмяз баталйон” (1966) бядии филмляринин оператору олмушдур. 1965–67 иллярдя Азярб. Кинематографчылар Иттифагынын катиби ишлямишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Xan Yusif

  БАБАЙЕВ Хан Йусиф оьлу (22.3.1919, Лянкяран р-нунун Сейдякяран к. – 29.5.1967, Бакы) – Азярб. кинооператору. Москвадакы Цмумиттифаг Дювлят Кинематографийа Ин-туну битирмишдир (1950). Бир сыра киноочеркляр, “Совет Азярбайъаны” киножурналы цчцн сцжетляр, “Доьма халгымыза” (1954, Ф. Ахундовла бирликдя), “Сяадят вя ямяк мащнылары” (1957), “Азярбайъан мядяниййятинин бащары” (1959, мцштяряк) вя с. сянядли филмляр чякмишдир. “Бакынын ишыглары” (1950, 2-ъи оператор), “Эюрцш” (1956), “Гара дашлар” (1958), “Юэей ана” (1959), “Бюйцк дайаг” (1962), “Йенилмяз баталйон” (1966) бядии филмляринин оператору олмушдур. 1965–67 иллярдя Азярб. Кинематографчылар Иттифагынын катиби ишлямишдир.

  BABAYEV Xan Yusif

  БАБАЙЕВ Хан Йусиф оьлу (22.3.1919, Лянкяран р-нунун Сейдякяран к. – 29.5.1967, Бакы) – Азярб. кинооператору. Москвадакы Цмумиттифаг Дювлят Кинематографийа Ин-туну битирмишдир (1950). Бир сыра киноочеркляр, “Совет Азярбайъаны” киножурналы цчцн сцжетляр, “Доьма халгымыза” (1954, Ф. Ахундовла бирликдя), “Сяадят вя ямяк мащнылары” (1957), “Азярбайъан мядяниййятинин бащары” (1959, мцштяряк) вя с. сянядли филмляр чякмишдир. “Бакынын ишыглары” (1950, 2-ъи оператор), “Эюрцш” (1956), “Гара дашлар” (1958), “Юэей ана” (1959), “Бюйцк дайаг” (1962), “Йенилмяз баталйон” (1966) бядии филмляринин оператору олмушдур. 1965–67 иллярдя Азярб. Кинематографчылар Иттифагынын катиби ишлямишдир.