Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV İlyas Atababa

  БАБАЙЕВ Илйас Атабаба оьлу (д. 23.3.1935, Губа р-нунун Ханяэащ к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (1983), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини   битирмишдир (1958). Щямин илдян Азярб.  ЕА Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1965–70)  вя  баш елми   ишчи   (1970–87) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1987 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунда “Антик дювр археолоэийасы” шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары гядим дювр археолоэийасы вя тарихинин проблемляриня щяср олунмушдур. Гябяля, Шямкир вя с. йерлярдя археоложи газынтылар апармышдыр. 200 йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Ящмядов Г., Бабайев И. А. Гябяля. Бакы, 1981; Бабаев  И. А. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. – III в. н. э. Баку, 1990.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV İlyas Atababa

  БАБАЙЕВ Илйас Атабаба оьлу (д. 23.3.1935, Губа р-нунун Ханяэащ к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (1983), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини   битирмишдир (1958). Щямин илдян Азярб.  ЕА Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1965–70)  вя  баш елми   ишчи   (1970–87) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1987 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунда “Антик дювр археолоэийасы” шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары гядим дювр археолоэийасы вя тарихинин проблемляриня щяср олунмушдур. Гябяля, Шямкир вя с. йерлярдя археоложи газынтылар апармышдыр. 200 йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Ящмядов Г., Бабайев И. А. Гябяля. Бакы, 1981; Бабаев  И. А. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. – III в. н. э. Баку, 1990.

  BABAYEV İlyas Atababa

  БАБАЙЕВ Илйас Атабаба оьлу (д. 23.3.1935, Губа р-нунун Ханяэащ к.) – Азярб. археологу, тарих е.д. (1983), АМЕА-нын м. цзвц (2007). Азярб. Дювлят Ун-тини   битирмишдир (1958). Щямин илдян Азярб.  ЕА Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1965–70)  вя  баш елми   ишчи   (1970–87) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1987 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунда “Антик дювр археолоэийасы” шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары гядим дювр археолоэийасы вя тарихинин проблемляриня щяср олунмушдур. Гябяля, Шямкир вя с. йерлярдя археоложи газынтылар апармышдыр. 200 йахын елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар.

  Ясярляри: Ящмядов Г., Бабайев И. А. Гябяля. Бакы, 1981; Бабаев  И. А. Города Кавказской Албании в IV в. до н.э. – III в. н. э. Баку, 1990.