Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Məlikbaxış Əlikram

  БАБАЙЕВ Мяликбахыш Яликрам оьлу (д.3.1.1936, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992), проф. (2005), ямякдар елм хадими (2005). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш, 1997 илдян функсийалар нязяриййяси шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары йахынлашма нязяриййясиня аиддир. “Матщематиъс” елми журналынын баш редакторудур (2004 илдян). 180-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Məlikbaxış Əlikram

  БАБАЙЕВ Мяликбахыш Яликрам оьлу (д.3.1.1936, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992), проф. (2005), ямякдар елм хадими (2005). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш, 1997 илдян функсийалар нязяриййяси шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары йахынлашма нязяриййясиня аиддир. “Матщематиъс” елми журналынын баш редакторудур (2004 илдян). 180-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.

  BABAYEV Məlikbaxış Əlikram

  БАБАЙЕВ Мяликбахыш Яликрам оьлу (д.3.1.1936, Бакы) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1992), проф. (2005), ямякдар елм хадими (2005). Азярб. Дювлят Педагожи Ин-туну битирмишдир (1959). Щямин илдян Азярб. ССР ЕА-нын Рийазиййат вя Механика Ин-тунда фяалиййятя башламыш, 1997 илдян функсийалар нязяриййяси шюбясинин мцдиридир. Тядгигатлары йахынлашма нязяриййясиня аиддир. “Матщематиъс” елми журналынын баш редакторудур (2004 илдян). 180-дян чох елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.