Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Musa Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Муса Мящяммяд оьлу (22.3.1926, Бакы – 14.10.1988, Бакы) –Азярб. идманчысы. Сярбяст эцляш цзря ССРИ идман устасы (1949), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1963), цмумитифаг дяряъяли щаким (1963), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1982). 4 гат ССРИ (1949–52) вя 2 гат цмумдцнйа тялябя ойунларынын (1949, 1951) чемпиону олмушдур. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-тунда кафедра мцдири вязифясиндя ишлямишдир  (1970–74).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Musa Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Муса Мящяммяд оьлу (22.3.1926, Бакы – 14.10.1988, Бакы) –Азярб. идманчысы. Сярбяст эцляш цзря ССРИ идман устасы (1949), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1963), цмумитифаг дяряъяли щаким (1963), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1982). 4 гат ССРИ (1949–52) вя 2 гат цмумдцнйа тялябя ойунларынын (1949, 1951) чемпиону олмушдур. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-тунда кафедра мцдири вязифясиндя ишлямишдир  (1970–74).

  BABAYEV Musa Məhəmməd

  БАБАЙЕВ Муса Мящяммяд оьлу (22.3.1926, Бакы – 14.10.1988, Бакы) –Азярб. идманчысы. Сярбяст эцляш цзря ССРИ идман устасы (1949), Азярб. ССР ямякдар мяшгчиси (1963), цмумитифаг дяряъяли щаким (1963), ямякдар бядян тярбийяси вя идман хадими (1982). 4 гат ССРИ (1949–52) вя 2 гат цмумдцнйа тялябя ойунларынын (1949, 1951) чемпиону олмушдур. Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-тунда кафедра мцдири вязифясиндя ишлямишдир  (1970–74).