Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Nəsrulla Xanbaba

  BABAYEV  Нясрулла  Ханбаба  оьлу (14.12.1918, Бакы – 3.3.1975, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, техника е.д. (1965), проф. (1968), ССРИ Дювлят  мцкафаты лауреаты (1951), Азярб.  ССР  Дювлят  мцкафаты лауреаты (1972), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1968). 1965–70 иллярдя Азярб. ССР “Дянизнефт” бирлийинин ряиси, 1972–75 иллярдя “Дянизнефтлайищя” Ин-тунун директору олмушдур. Хязяр дяниз нефт йатагларынын юйрянилмясиндя вя сянайе мигйасында ишлянилмясиндя иштирак етмишдир. Дяниздя чох дярин вя маили гуйуларын газма технолоэийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Ихтиралары вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри иля тялтиф едилмишдир.

  Ясярляри: Бурение глубоких наклонных скважин на море. Б., 1959; Бурение глубоких скважин на морских площадях  Азербайджана. Б., 1962.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Nəsrulla Xanbaba

  BABAYEV  Нясрулла  Ханбаба  оьлу (14.12.1918, Бакы – 3.3.1975, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, техника е.д. (1965), проф. (1968), ССРИ Дювлят  мцкафаты лауреаты (1951), Азярб.  ССР  Дювлят  мцкафаты лауреаты (1972), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1968). 1965–70 иллярдя Азярб. ССР “Дянизнефт” бирлийинин ряиси, 1972–75 иллярдя “Дянизнефтлайищя” Ин-тунун директору олмушдур. Хязяр дяниз нефт йатагларынын юйрянилмясиндя вя сянайе мигйасында ишлянилмясиндя иштирак етмишдир. Дяниздя чох дярин вя маили гуйуларын газма технолоэийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Ихтиралары вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри иля тялтиф едилмишдир.

  Ясярляри: Бурение глубоких наклонных скважин на море. Б., 1959; Бурение глубоких скважин на морских площадях  Азербайджана. Б., 1962.

  BABAYEV Nəsrulla Xanbaba

  BABAYEV  Нясрулла  Ханбаба  оьлу (14.12.1918, Бакы – 3.3.1975, Бакы) – Азярб. нефтчи алими, техника е.д. (1965), проф. (1968), ССРИ Дювлят  мцкафаты лауреаты (1951), Азярб.  ССР  Дювлят  мцкафаты лауреаты (1972), Азярб. ССР ямякдар мцщяндиси (1960), ССРИ-нин фяхри нефтчиси (1968). 1965–70 иллярдя Азярб. ССР “Дянизнефт” бирлийинин ряиси, 1972–75 иллярдя “Дянизнефтлайищя” Ин-тунун директору олмушдур. Хязяр дяниз нефт йатагларынын юйрянилмясиндя вя сянайе мигйасында ишлянилмясиндя иштирак етмишдир. Дяниздя чох дярин вя маили гуйуларын газма технолоэийасыны ишляйиб щазырламышдыр. Ихтиралары вар. Ленин ордени, 2 Гырмызы Ямяк Байраьы орденляри иля тялтиф едилмишдир.

  Ясярляри: Бурение глубоких наклонных скважин на море. Б., 1959; Бурение глубоких скважин на морских площадях  Азербайджана. Б., 1962.