Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - ATÇILIQ İDMANI)
  BABAYEV Rauf Yusuf

  БАБАЙЕВ Рауф Йусуф оьлу (д.30.12. 1937, Ленинакан) – Азярб. Мцьянниси  (тенор), Азярб. Респ. халг артисти (2006). Бакы Мусиги Техникумуну (1956) вя Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (1962) битирмишдир. 1961 илдян “Гайавокал-инструментал групунун цзвц олмушдур. 1995–2001 иллярдя “Бяри бах” вокал групунун бядии рящбяри ишлямишдир. 2001 илдян “Гайа” Дювлят Ансамблынын бядии рящбяридир. Бир чох хариъи юлкялярдя гастрол сяфяриндя  олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – ATÇILIQ İDMANI
  BABAYEV Rauf Yusuf

  БАБАЙЕВ Рауф Йусуф оьлу (д.30.12. 1937, Ленинакан) – Азярб. Мцьянниси  (тенор), Азярб. Респ. халг артисти (2006). Бакы Мусиги Техникумуну (1956) вя Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (1962) битирмишдир. 1961 илдян “Гайавокал-инструментал групунун цзвц олмушдур. 1995–2001 иллярдя “Бяри бах” вокал групунун бядии рящбяри ишлямишдир. 2001 илдян “Гайа” Дювлят Ансамблынын бядии рящбяридир. Бир чох хариъи юлкялярдя гастрол сяфяриндя  олмушдур.

  BABAYEV Rauf Yusuf

  БАБАЙЕВ Рауф Йусуф оьлу (д.30.12. 1937, Ленинакан) – Азярб. Мцьянниси  (тенор), Азярб. Респ. халг артисти (2006). Бакы Мусиги Техникумуну (1956) вя Азярб. Дювлят Консерваторийасыны (1962) битирмишдир. 1961 илдян “Гайавокал-инструментал групунун цзвц олмушдур. 1995–2001 иллярдя “Бяри бах” вокал групунун бядии рящбяри ишлямишдир. 2001 илдян “Гайа” Дювлят Ансамблынын бядии рящбяридир. Бир чох хариъи юлкялярдя гастрол сяфяриндя  олмушдур.