Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV  Rəhim Sadıq

  БАБАЙЕВ Рящим Садыг оьлу (19.10. 1930, Бакы – 20.7.2010, Бакы) – Азярб. флейтачаланы, Азярб. Респ. халг артисти (2008). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмишдир (1973, Я. Исэяндяровун синфини). 1952 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын симфоник орк.нин, 1978 илдян щямчинин Ц. Щаъыбяйли Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин солисти олмушдур. 1958–2010 иллярдя педагожи фяалиййят эюстярмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV  Rəhim Sadıq

  БАБАЙЕВ Рящим Садыг оьлу (19.10. 1930, Бакы – 20.7.2010, Бакы) – Азярб. флейтачаланы, Азярб. Респ. халг артисти (2008). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмишдир (1973, Я. Исэяндяровун синфини). 1952 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын симфоник орк.нин, 1978 илдян щямчинин Ц. Щаъыбяйли Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин солисти олмушдур. 1958–2010 иллярдя педагожи фяалиййят эюстярмишдир.

  BABAYEV  Rəhim Sadıq

  БАБАЙЕВ Рящим Садыг оьлу (19.10. 1930, Бакы – 20.7.2010, Бакы) – Азярб. флейтачаланы, Азярб. Респ. халг артисти (2008). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмишдир (1973, Я. Исэяндяровун синфини). 1952 илдян Азярб. Дювлят Опера вя Балет Театрынын симфоник орк.нин, 1978 илдян щямчинин Ц. Щаъыбяйли Азярб. Дювлят Симфоник Оркестринин солисти олмушдур. 1958–2010 иллярдя педагожи фяалиййят эюстярмишдир.