Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Səməd Mövsüm 

  БАБАЙЕВ Сямяд Мювсцм оьлу (15.1. 1938, Уъар р-нунун Газйан к. – 8.12. 1994, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Бакы енерэетика техникумунда (1963–65), Азярб. ССР ЕА-да (1965–68), Бакы кооперасийа техникумунда   (1968–76),   БДУ-да  (1976–94) чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб.-да елм, тящсил вя мядяниййят мясяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир сыра елми ясярин, о ъцмлядян китабларын мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Səməd Mövsüm 

  БАБАЙЕВ Сямяд Мювсцм оьлу (15.1. 1938, Уъар р-нунун Газйан к. – 8.12. 1994, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Бакы енерэетика техникумунда (1963–65), Азярб. ССР ЕА-да (1965–68), Бакы кооперасийа техникумунда   (1968–76),   БДУ-да  (1976–94) чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб.-да елм, тящсил вя мядяниййят мясяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир сыра елми ясярин, о ъцмлядян китабларын мцяллифидир.

  BABAYEV Səməd Mövsüm 

  БАБАЙЕВ Сямяд Мювсцм оьлу (15.1. 1938, Уъар р-нунун Газйан к. – 8.12. 1994, Бакы) – Азярб. тарихчиси, тарих е.д. (1992). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1962). Бакы енерэетика техникумунда (1963–65), Азярб. ССР ЕА-да (1965–68), Бакы кооперасийа техникумунда   (1968–76),   БДУ-да  (1976–94) чалышмышдыр. Тядгигатлары Азярб.-да елм, тящсил вя мядяниййят мясяляляринин юйрянилмясиня щяср олунмушдур. Бир сыра елми ясярин, о ъцмлядян китабларын мцяллифидир.