Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Şıxəli Əlikram

  БАБАЙЕВ Шыхяли Яликрам оьлу (д. 29.12.1939, Бакы) – Азярб. палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1990). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. Азярб. Курортолоэийа Ин-тунда мцщяндис (1961–62), Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Эеолоэийа Идарясинин палеонтолоэийа-минералоэийа лабораторийасынын рящбяри (1966–78) ишлямишдир. 1978 илдян АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары Кайнозой чюкцнтцляринин палеонтолоэийасы вя стратиграфийасына, рийази цсулларын эеолоэийада тятбигиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Şıxəli Əlikram

  БАБАЙЕВ Шыхяли Яликрам оьлу (д. 29.12.1939, Бакы) – Азярб. палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1990). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. Азярб. Курортолоэийа Ин-тунда мцщяндис (1961–62), Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Эеолоэийа Идарясинин палеонтолоэийа-минералоэийа лабораторийасынын рящбяри (1966–78) ишлямишдир. 1978 илдян АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары Кайнозой чюкцнтцляринин палеонтолоэийасы вя стратиграфийасына, рийази цсулларын эеолоэийада тятбигиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  BABAYEV Şıxəli Əlikram

  БАБАЙЕВ Шыхяли Яликрам оьлу (д. 29.12.1939, Бакы) – Азярб. палеонтологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1990). 1961 илдя Азярб. Нефт вя Кимйа Ин-туну битирмишдир. Азярб. Курортолоэийа Ин-тунда мцщяндис (1961–62), Азярб. ССР Назирляр Совети йанында Эеолоэийа Идарясинин палеонтолоэийа-минералоэийа лабораторийасынын рящбяри (1966–78) ишлямишдир. 1978 илдян АМЕА-нын Эеолоэийа Ин-тунда чалышыр. Тядгигатлары Кайнозой чюкцнтцляринин палеонтолоэийасы вя стратиграфийасына, рийази цсулларын эеолоэийада тятбигиня щяср олунмушдур. 100-дян чох елми ясярин мцяллифидир.