Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEV Vasif Hacağa

  БАБАЙЕВ Васиф Щаъаьа оьлу (д.16.9. 1940, Бакы) – Азярб. телевизийа вя кино режиссору. Азярб. Респ. халг артисти (1989). Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя реж. ассистенти,  реж.  (1964), баш реж. (1969 илдян), Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин бядии рящбяри (1991 илдян), “Мир” дювлятлярарасы Телерадио Ширкятинин Азярб. нцмайяндялийинин илк директору (1994–96), “Сара” мцстягил Телерадио Ширкятинин иърачы директору (1996–99), Русийанын “ИнтерАз” Телерадио Ширкятинин витсе-президенти (2001–06) олмушдур. Б. телевизийа цчцн мцхтялиф жанрларда силсиля верилиш вя програмлар щазырламышдыр (“Ядяби цфцгляр”, “Достлуг студийасы”, “Няьмяли баь”, “Дальа”, “Щяфтя”, “Интердиаспора”, “17ъи мяртябя”). 40-дяк сянядли филмин реж.-дур. Бейнялхалг Телерадио Академийасынын щягиги цзвцдцр (2004).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEV Vasif Hacağa

  БАБАЙЕВ Васиф Щаъаьа оьлу (д.16.9. 1940, Бакы) – Азярб. телевизийа вя кино режиссору. Азярб. Респ. халг артисти (1989). Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя реж. ассистенти,  реж.  (1964), баш реж. (1969 илдян), Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин бядии рящбяри (1991 илдян), “Мир” дювлятлярарасы Телерадио Ширкятинин Азярб. нцмайяндялийинин илк директору (1994–96), “Сара” мцстягил Телерадио Ширкятинин иърачы директору (1996–99), Русийанын “ИнтерАз” Телерадио Ширкятинин витсе-президенти (2001–06) олмушдур. Б. телевизийа цчцн мцхтялиф жанрларда силсиля верилиш вя програмлар щазырламышдыр (“Ядяби цфцгляр”, “Достлуг студийасы”, “Няьмяли баь”, “Дальа”, “Щяфтя”, “Интердиаспора”, “17ъи мяртябя”). 40-дяк сянядли филмин реж.-дур. Бейнялхалг Телерадио Академийасынын щягиги цзвцдцр (2004).

  BABAYEV Vasif Hacağa

  БАБАЙЕВ Васиф Щаъаьа оьлу (д.16.9. 1940, Бакы) – Азярб. телевизийа вя кино режиссору. Азярб. Респ. халг артисти (1989). Азярб. Дювлят Театр Ин-туну битирмишдир (1965). Азярб. Дювлят Телевизийа вя Радио Верилишляри Комитясиндя реж. ассистенти,  реж.  (1964), баш реж. (1969 илдян), Азярб. Дювлят Телерадио Верилишляри Ширкятинин бядии рящбяри (1991 илдян), “Мир” дювлятлярарасы Телерадио Ширкятинин Азярб. нцмайяндялийинин илк директору (1994–96), “Сара” мцстягил Телерадио Ширкятинин иърачы директору (1996–99), Русийанын “ИнтерАз” Телерадио Ширкятинин витсе-президенти (2001–06) олмушдур. Б. телевизийа цчцн мцхтялиф жанрларда силсиля верилиш вя програмлар щазырламышдыр (“Ядяби цфцгляр”, “Достлуг студийасы”, “Няьмяли баь”, “Дальа”, “Щяфтя”, “Интердиаспора”, “17ъи мяртябя”). 40-дяк сянядли филмин реж.-дур. Бейнялхалг Телерадио Академийасынын щягиги цзвцдцр (2004).