Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAYEVA Ələviyyə Hənifə

  БАБАЙЕВА Ялявиййя Щянифя гызы (д.12.8.1921, Бакы) – Азярб. йазычысы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1979). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1945).     “Мяним  мцяллимим”  (1951), “Кянд йоллары” (1958), “Пайызда” (1960), “Йеня баhарды” (1963), “Сцсян-сцнбцл” (1968), “Сеhрли пилляляр” (1974) китаблары кичик вя мяктябйашлы ушаглара hяср олунмушдур. “Кюлэя” (1964), “Йарпаглар ня hагда пычылдашыр” (1965), “Тут аьаъы” (1967) адлы hекайя китабларында, “Адамлар вя талеляр” (ъ. 1–2, 1971–73), “Щарадасан, дост, hарада?” (1975–76), “Сяни ахтарырам” (ъ. 1–2, 1981– 85), “Кцляйин тяркиндя” (1983) романларында, “Лейла”, “Ачар” (1985), “Ев дя йетим олармыш?” (1986) вя с. повестляриндя эянълярин hяйатындан, мцасир мяняви-яхлаги вя сосиал проблемлярдян  бяhс  олунур. В.Г. Короленко, А.  Гайдар,  В.  Бианки, К. Паустовски, В. Астафйев, Г. Тройеполски вя б.-нын бязи ясярлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. “Эянълик” няшриййатынын баш редактору олмушдур (1976–85).

  Ясярляр и: Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, Б., 1991; “Ъяза”.  Б.,1997;  Рянэбярянэ  йухулар.  Б.,  2000.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAYEVA Ələviyyə Hənifə

  БАБАЙЕВА Ялявиййя Щянифя гызы (д.12.8.1921, Бакы) – Азярб. йазычысы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1979). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1945).     “Мяним  мцяллимим”  (1951), “Кянд йоллары” (1958), “Пайызда” (1960), “Йеня баhарды” (1963), “Сцсян-сцнбцл” (1968), “Сеhрли пилляляр” (1974) китаблары кичик вя мяктябйашлы ушаглара hяср олунмушдур. “Кюлэя” (1964), “Йарпаглар ня hагда пычылдашыр” (1965), “Тут аьаъы” (1967) адлы hекайя китабларында, “Адамлар вя талеляр” (ъ. 1–2, 1971–73), “Щарадасан, дост, hарада?” (1975–76), “Сяни ахтарырам” (ъ. 1–2, 1981– 85), “Кцляйин тяркиндя” (1983) романларында, “Лейла”, “Ачар” (1985), “Ев дя йетим олармыш?” (1986) вя с. повестляриндя эянълярин hяйатындан, мцасир мяняви-яхлаги вя сосиал проблемлярдян  бяhс  олунур. В.Г. Короленко, А.  Гайдар,  В.  Бианки, К. Паустовски, В. Астафйев, Г. Тройеполски вя б.-нын бязи ясярлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. “Эянълик” няшриййатынын баш редактору олмушдур (1976–85).

  Ясярляр и: Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, Б., 1991; “Ъяза”.  Б.,1997;  Рянэбярянэ  йухулар.  Б.,  2000.

  BABAYEVA Ələviyyə Hənifə

  БАБАЙЕВА Ялявиййя Щянифя гызы (д.12.8.1921, Бакы) – Азярб. йазычысы. Азярб. ССР ямякдар мядяниййят ишчиси (1979). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1945).     “Мяним  мцяллимим”  (1951), “Кянд йоллары” (1958), “Пайызда” (1960), “Йеня баhарды” (1963), “Сцсян-сцнбцл” (1968), “Сеhрли пилляляр” (1974) китаблары кичик вя мяктябйашлы ушаглара hяср олунмушдур. “Кюлэя” (1964), “Йарпаглар ня hагда пычылдашыр” (1965), “Тут аьаъы” (1967) адлы hекайя китабларында, “Адамлар вя талеляр” (ъ. 1–2, 1971–73), “Щарадасан, дост, hарада?” (1975–76), “Сяни ахтарырам” (ъ. 1–2, 1981– 85), “Кцляйин тяркиндя” (1983) романларында, “Лейла”, “Ачар” (1985), “Ев дя йетим олармыш?” (1986) вя с. повестляриндя эянълярин hяйатындан, мцасир мяняви-яхлаги вя сосиал проблемлярдян  бяhс  олунур. В.Г. Короленко, А.  Гайдар,  В.  Бианки, К. Паустовски, В. Астафйев, Г. Тройеполски вя б.-нын бязи ясярлярини Азярб. дилиня тяръцмя етмишдир. “Эянълик” няшриййатынын баш редактору олмушдур (1976–85).

  Ясярляр и: Сечилмиш ясярляри. 2 ъилддя, Б., 1991; “Ъяза”.  Б.,1997;  Рянэбярянэ  йухулар.  Б.,  2000.