Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  BABAZADƏ Baba Hüseynəli

  БАБАЗАДЯ Баба Щцсейняли оьлу (д.17.3.1955, Шяки р-нунун Баш Эюйнцк к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1982). 1982–84 иллярдя Губа р-нунда мцяллим ишлямиш, 1987 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. Ядябиййат нязяриййясиня даир тядгигатлары вар.

  Ясярляри: Бядии ядябиййатда типиклик. Б., 1992; Азярбайъан сентиментализми. Б., 2003; Бядии ядябиййатда  пафос.  Б.,  2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  BABAZADƏ Baba Hüseynəli

  БАБАЗАДЯ Баба Щцсейняли оьлу (д.17.3.1955, Шяки р-нунун Баш Эюйнцк к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1982). 1982–84 иллярдя Губа р-нунда мцяллим ишлямиш, 1987 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. Ядябиййат нязяриййясиня даир тядгигатлары вар.

  Ясярляри: Бядии ядябиййатда типиклик. Б., 1992; Азярбайъан сентиментализми. Б., 2003; Бядии ядябиййатда  пафос.  Б.,  2007.

  BABAZADƏ Baba Hüseynəli

  БАБАЗАДЯ Баба Щцсейняли оьлу (д.17.3.1955, Шяки р-нунун Баш Эюйнцк к.) – Азярб. ядябиййатшцнасы, филолоэийа е.д. (2004), проф. (2006). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1982). 1982–84 иллярдя Губа р-нунда мцяллим ишлямиш, 1987 илдян БДУ-да педагожи фяалиййят эюстярир. Ядябиййат нязяриййясиня даир тядгигатлары вар.

  Ясярляри: Бядии ядябиййатда типиклик. Б., 1992; Азярбайъан сентиментализми. Б., 2003; Бядии ядябиййатда  пафос.  Б.,  2007.