Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BZĞIROVA Tamilla Əli qızı

      БАЬЫРОВА Тамилла Яли гызы (д.7.3. 1954, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2009), проф. (2010). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмидир (1978). АДПУ-да мцяллим, консертмейстер,баш мцяллим, досент (1984–2010) ишлямишдир. 2010 илдян проф. вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары цмуми педагоэика, педагоэика тарихи вя нязяриййяси мясяляляриня щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 
      Я с я р л я р и: Становление и развитие детских музыкальных школ в Азербайджане (1920– 1961 гг.). Б., 1994; Синкретизм искусств в 
  формировании индивида и социума. Б., 2005; Ашыг сянятинин йаранма тарихи вя инкишафы (Ф. Щидайятова иля бир ликдя). Б., 2009.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BZĞIROVA Tamilla Əli qızı

      БАЬЫРОВА Тамилла Яли гызы (д.7.3. 1954, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2009), проф. (2010). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмидир (1978). АДПУ-да мцяллим, консертмейстер,баш мцяллим, досент (1984–2010) ишлямишдир. 2010 илдян проф. вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары цмуми педагоэика, педагоэика тарихи вя нязяриййяси мясяляляриня щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 
      Я с я р л я р и: Становление и развитие детских музыкальных школ в Азербайджане (1920– 1961 гг.). Б., 1994; Синкретизм искусств в 
  формировании индивида и социума. Б., 2005; Ашыг сянятинин йаранма тарихи вя инкишафы (Ф. Щидайятова иля бир ликдя). Б., 2009.

  BZĞIROVA Tamilla Əli qızı

      БАЬЫРОВА Тамилла Яли гызы (д.7.3. 1954, Бакы) – Азярб. педагогу, педагожи е.д. (2009), проф. (2010). Азярб. Дювлят Консерваторийасыны битирмидир (1978). АДПУ-да мцяллим, консертмейстер,баш мцяллим, досент (1984–2010) ишлямишдир. 2010 илдян проф. вязифясиндя чалышыр. Тядгигатлары цмуми педагоэика, педагоэика тарихи вя нязяриййяси мясяляляриня щяср олунмушдур. Бир чох дярслик вя дярс вясаитинин мцяллифидир. Педагожи кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 
      Я с я р л я р и: Становление и развитие детских музыкальных школ в Азербайджане (1920– 1961 гг.). Б., 1994; Синкретизм искусств в 
  формировании индивида и социума. Б., 2005; Ашыг сянятинин йаранма тарихи вя инкишафы (Ф. Щидайятова иля бир ликдя). Б., 2009.