Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CIRLAŞMA TEMPERATURU


  ЪЫРЛАШМА ТЕМПЕРАТУРУ – газын квант хассяляринин тязащцр етдийи мцяййян темп-рдан ашаьы темп-р (бах Ъырлашмыш газ). Бозе-газ цчцн Ъ.т. еля темп-рдур ки, бундан ашаьыда Бозе-Ейнштейн конденсасийасы – зярряъиклярин мцяййян щиссясинин сыфыр импулслу щала кечмяси баш верир. Идеал бозе-газ цчцн Ъ.т. (келвинлярля)


  бурада Н – газ зярряъикляринин там сайы, В – щяъм, м – зярряъийин кцтляси, э = 2Ж+1, Ж – зярряъийин спини. 4Ще цчцн Т ~3К. Ферми-газ цчцн Ъ.т. фаза кечиди иля ялагяли дейил, о, мцтляг сыфыр темп-рда зярряъиклярин келвинлярля ифадя олунмуш, йяни к-йа бюлцнмцш макс. енержисиня (Ферми енержиси) бярабярдир. Идеал фермигаз цчцн Ъ.т. (келвинлярля)

  Ъ.т.-нда ферми-газын ашаьы сявиййяляринин,демяк олар ки, щамысы долмуш олур. Металларда кечириъи електронлар цчцн Т0~104К.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CIRLAŞMA TEMPERATURU


  ЪЫРЛАШМА ТЕМПЕРАТУРУ – газын квант хассяляринин тязащцр етдийи мцяййян темп-рдан ашаьы темп-р (бах Ъырлашмыш газ). Бозе-газ цчцн Ъ.т. еля темп-рдур ки, бундан ашаьыда Бозе-Ейнштейн конденсасийасы – зярряъиклярин мцяййян щиссясинин сыфыр импулслу щала кечмяси баш верир. Идеал бозе-газ цчцн Ъ.т. (келвинлярля)


  бурада Н – газ зярряъикляринин там сайы, В – щяъм, м – зярряъийин кцтляси, э = 2Ж+1, Ж – зярряъийин спини. 4Ще цчцн Т ~3К. Ферми-газ цчцн Ъ.т. фаза кечиди иля ялагяли дейил, о, мцтляг сыфыр темп-рда зярряъиклярин келвинлярля ифадя олунмуш, йяни к-йа бюлцнмцш макс. енержисиня (Ферми енержиси) бярабярдир. Идеал фермигаз цчцн Ъ.т. (келвинлярля)

  Ъ.т.-нда ферми-газын ашаьы сявиййяляринин,демяк олар ки, щамысы долмуш олур. Металларда кечириъи електронлар цчцн Т0~104К.

  CIRLAŞMA TEMPERATURU


  ЪЫРЛАШМА ТЕМПЕРАТУРУ – газын квант хассяляринин тязащцр етдийи мцяййян темп-рдан ашаьы темп-р (бах Ъырлашмыш газ). Бозе-газ цчцн Ъ.т. еля темп-рдур ки, бундан ашаьыда Бозе-Ейнштейн конденсасийасы – зярряъиклярин мцяййян щиссясинин сыфыр импулслу щала кечмяси баш верир. Идеал бозе-газ цчцн Ъ.т. (келвинлярля)


  бурада Н – газ зярряъикляринин там сайы, В – щяъм, м – зярряъийин кцтляси, э = 2Ж+1, Ж – зярряъийин спини. 4Ще цчцн Т ~3К. Ферми-газ цчцн Ъ.т. фаза кечиди иля ялагяли дейил, о, мцтляг сыфыр темп-рда зярряъиклярин келвинлярля ифадя олунмуш, йяни к-йа бюлцнмцш макс. енержисиня (Ферми енержиси) бярабярдир. Идеал фермигаз цчцн Ъ.т. (келвинлярля)

  Ъ.т.-нда ферми-газын ашаьы сявиййяляринин,демяк олар ки, щамысы долмуш олур. Металларда кечириъи електронлар цчцн Т0~104К.