Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CIRLAŞMIŞ YARIMKEÇİRİCİLƏR

  ЪЫРЛАШМЫШ ЙАРЫМКЕЧИРИЪИЛЯР – йцкдашыйыъылары (кечириъи електронлар вя дешикляр) бюйцк консентрасийайа малик олан йарымкечириъиляр. Ъ.й.-дя йцкдашыйыъылар Ферми–Дирак статистикасына табедир, Ферми сявиййяси кечириъи зонада вя йа валент зонасында йерляшир. Ади (ъырлашмамыш) йарымкечириъилярдя (йцкдашыйыъыларын консентрасийасы кичикдир вя онлар Болтсман статистикасына табедир) Ферми сявиййяси гадаьан олунмуш зонада йерляшир. Йцкдашыйыъыларын эцълц инжексийасы шяраитиндя електрон вя дешикляр ейни заманда ъырлаша биляр. Бу щалда Ферми сявиййяси, бири кечириъи зонада, диэяри ися валент зонасында йерляшя билян ики квазисявиййяйя парчаланыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CIRLAŞMIŞ YARIMKEÇİRİCİLƏR

  ЪЫРЛАШМЫШ ЙАРЫМКЕЧИРИЪИЛЯР – йцкдашыйыъылары (кечириъи електронлар вя дешикляр) бюйцк консентрасийайа малик олан йарымкечириъиляр. Ъ.й.-дя йцкдашыйыъылар Ферми–Дирак статистикасына табедир, Ферми сявиййяси кечириъи зонада вя йа валент зонасында йерляшир. Ади (ъырлашмамыш) йарымкечириъилярдя (йцкдашыйыъыларын консентрасийасы кичикдир вя онлар Болтсман статистикасына табедир) Ферми сявиййяси гадаьан олунмуш зонада йерляшир. Йцкдашыйыъыларын эцълц инжексийасы шяраитиндя електрон вя дешикляр ейни заманда ъырлаша биляр. Бу щалда Ферми сявиййяси, бири кечириъи зонада, диэяри ися валент зонасында йерляшя билян ики квазисявиййяйя парчаланыр.

  CIRLAŞMIŞ YARIMKEÇİRİCİLƏR

  ЪЫРЛАШМЫШ ЙАРЫМКЕЧИРИЪИЛЯР – йцкдашыйыъылары (кечириъи електронлар вя дешикляр) бюйцк консентрасийайа малик олан йарымкечириъиляр. Ъ.й.-дя йцкдашыйыъылар Ферми–Дирак статистикасына табедир, Ферми сявиййяси кечириъи зонада вя йа валент зонасында йерляшир. Ади (ъырлашмамыш) йарымкечириъилярдя (йцкдашыйыъыларын консентрасийасы кичикдир вя онлар Болтсман статистикасына табедир) Ферми сявиййяси гадаьан олунмуш зонада йерляшир. Йцкдашыйыъыларын эцълц инжексийасы шяраитиндя електрон вя дешикляр ейни заманда ъырлаша биляр. Бу щалда Ферми сявиййяси, бири кечириъи зонада, диэяри ися валент зонасында йерляшя билян ики квазисявиййяйя парчаланыр.