Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CIVIXLI

  ЪЫВЫХЛЫ, Чибикли – Йелиzаветpол (Эянъя) губ.-нда Гаzаx гяzасынын Дилиъан нащийясиндя (9.9.1930 илдян Дилиъан, 31.12.1937 илдян Красносело р-ну), Гарагойунлу дярясиндя, Мурьуз д. иля цз-бяцз, Тярсачайын саь сащилиндян 2–3 км йцксякликдя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1919 илин йазында ермяни дашнак силащлыларынын щцъумлары нятиъясиндя ящали кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш, бюлэядя Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра эери гайытмышдыр. 1988 илин pайыzында кяндин аzярб. ящалиси депортасийайа мяруз галмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CIVIXLI

  ЪЫВЫХЛЫ, Чибикли – Йелиzаветpол (Эянъя) губ.-нда Гаzаx гяzасынын Дилиъан нащийясиндя (9.9.1930 илдян Дилиъан, 31.12.1937 илдян Красносело р-ну), Гарагойунлу дярясиндя, Мурьуз д. иля цз-бяцз, Тярсачайын саь сащилиндян 2–3 км йцксякликдя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1919 илин йазында ермяни дашнак силащлыларынын щцъумлары нятиъясиндя ящали кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш, бюлэядя Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра эери гайытмышдыр. 1988 илин pайыzында кяндин аzярб. ящалиси депортасийайа мяруз галмышдыр.

  CIVIXLI

  ЪЫВЫХЛЫ, Чибикли – Йелиzаветpол (Эянъя) губ.-нда Гаzаx гяzасынын Дилиъан нащийясиндя (9.9.1930 илдян Дилиъан, 31.12.1937 илдян Красносело р-ну), Гарагойунлу дярясиндя, Мурьуз д. иля цз-бяцз, Тярсачайын саь сащилиндян 2–3 км йцксякликдя аzярб.-ларын йашадыьы кянд. 1919 илин йазында ермяни дашнак силащлыларынын щцъумлары нятиъясиндя ящали кянди тярк етмяйя мяъбур олмуш, бюлэядя Совет щакимиййяти гурулдугдан сонра эери гайытмышдыр. 1988 илин pайыzында кяндин аzярб. ящалиси депортасийайа мяруз галмышдыр.