Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİDDƏ

  ЪИДДЯ  – Сяудиййя Ярябистанынын г.-индя шящяр. Ящ. 3 млн. (2007). Гырмызы дяниздя порт: йцк дювриййяси 39,5 млн. т (ясасян, нефт вя нефт мящсуллары) вя 2,8 млн. ИФЕ контейнерляр (2005). Крал Ябд ял-Язиз ад. бейнялхалг аеропорт. Автомобил йоллары говшаьы. 

                                Ъиддя шящяриндян эюрцнцш.  Мцсялман зявварларынын Мяккя вя Мядиня йоллары цстцндя порт кими 7 ясрдян мялумдур; 1916 илдя британийалылар тяряфиндян ишьал едилмиш, 1925 илдян Щиъаз Краллыьы, Няъд султанлыьы вя бирляшдирилмиш вилайятлярин тяркибиндя олмушдур; 1932 илдян Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын тяркибиндядир. Ш.-ин гядим щиссясиндя мяръан ящянэдашыдан сых вя гейри-мцнтязям инша едилмиш, ейванлы, ойма гапылы, пянъяряляри, шябякяли евляри олан (18–20 ясрин яввялляри) дар кцчяляр сахланылмышдыр. Мясъидляр, шящяр истещкамынын гцлля вя дарвазалары (1574, 1947 илдя сюкцлмцш, 1970-ъи иллярдя бярпа едилмишдир) Ъ.-нин мемарлыг абидяляриндяндир Дянизкянары мящяллялярдя Авропа типли биналары олан йашыллашдырылмыш дцз кцчяляр мювъуддур. Мцасир тикилиляр арасында Милли коммерсийа банкы (1982, мемар Г. Буншафт), шящяр мясъиди (1980-ъи илляр, мемар А.В. ял-Вякил), Крал Фящд фявваряси (1980-ъи илляр) вар. Крал Ябд ял-Язиз ад. ун-т (1967), Яряб Ачыг Ун-ти, Авиасийа академийасы (2004), Тибб ун-ти вя коллеъляр; етнографийа (1956), шящяр музейи, А.Р.Х.Хялил музейи фяалиййят эюстярир.

                                             Крал Фящд фявваряси.


  Футбол клубларындан 6 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Иттищад” ойунларыны “Шащзадя Абдулла Фейсял” ста- дионунда (37 мин йер), 2 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Ящли” клубу “Шащзадя Султан бин Фящд” стадионунда (24 мин йер) кечирир.

                                                  “Цзян мясъид”.


  1989 илдя футбол цзря эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын ойунлары кечирилмишдир. Юлкянин мцщцм игтисади вя тиъарят мяркязидир. Нефт емалы вя нефт-кимйа; поладтюкмя вя метал емалы; семент, мебел, йцнэцл (о ъцмлядян, дяри-айаггабы, тохуъулуг), йейинти сянайеси инкишаф етмишдир; тикинти материаллары (мярмяр емалы вя с.) истещсалы апарылыр. Дяниз суйунун ширинляшдирлмяси цзря ири з-д фяалиййят эюстярир. Эями тямири; дини яшйалар истещсал олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİDDƏ

  ЪИДДЯ  – Сяудиййя Ярябистанынын г.-индя шящяр. Ящ. 3 млн. (2007). Гырмызы дяниздя порт: йцк дювриййяси 39,5 млн. т (ясасян, нефт вя нефт мящсуллары) вя 2,8 млн. ИФЕ контейнерляр (2005). Крал Ябд ял-Язиз ад. бейнялхалг аеропорт. Автомобил йоллары говшаьы. 

                                Ъиддя шящяриндян эюрцнцш.  Мцсялман зявварларынын Мяккя вя Мядиня йоллары цстцндя порт кими 7 ясрдян мялумдур; 1916 илдя британийалылар тяряфиндян ишьал едилмиш, 1925 илдян Щиъаз Краллыьы, Няъд султанлыьы вя бирляшдирилмиш вилайятлярин тяркибиндя олмушдур; 1932 илдян Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын тяркибиндядир. Ш.-ин гядим щиссясиндя мяръан ящянэдашыдан сых вя гейри-мцнтязям инша едилмиш, ейванлы, ойма гапылы, пянъяряляри, шябякяли евляри олан (18–20 ясрин яввялляри) дар кцчяляр сахланылмышдыр. Мясъидляр, шящяр истещкамынын гцлля вя дарвазалары (1574, 1947 илдя сюкцлмцш, 1970-ъи иллярдя бярпа едилмишдир) Ъ.-нин мемарлыг абидяляриндяндир Дянизкянары мящяллялярдя Авропа типли биналары олан йашыллашдырылмыш дцз кцчяляр мювъуддур. Мцасир тикилиляр арасында Милли коммерсийа банкы (1982, мемар Г. Буншафт), шящяр мясъиди (1980-ъи илляр, мемар А.В. ял-Вякил), Крал Фящд фявваряси (1980-ъи илляр) вар. Крал Ябд ял-Язиз ад. ун-т (1967), Яряб Ачыг Ун-ти, Авиасийа академийасы (2004), Тибб ун-ти вя коллеъляр; етнографийа (1956), шящяр музейи, А.Р.Х.Хялил музейи фяалиййят эюстярир.

                                             Крал Фящд фявваряси.


  Футбол клубларындан 6 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Иттищад” ойунларыны “Шащзадя Абдулла Фейсял” ста- дионунда (37 мин йер), 2 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Ящли” клубу “Шащзадя Султан бин Фящд” стадионунда (24 мин йер) кечирир.

                                                  “Цзян мясъид”.


  1989 илдя футбол цзря эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын ойунлары кечирилмишдир. Юлкянин мцщцм игтисади вя тиъарят мяркязидир. Нефт емалы вя нефт-кимйа; поладтюкмя вя метал емалы; семент, мебел, йцнэцл (о ъцмлядян, дяри-айаггабы, тохуъулуг), йейинти сянайеси инкишаф етмишдир; тикинти материаллары (мярмяр емалы вя с.) истещсалы апарылыр. Дяниз суйунун ширинляшдирлмяси цзря ири з-д фяалиййят эюстярир. Эями тямири; дини яшйалар истещсал олунур.

  CİDDƏ

  ЪИДДЯ  – Сяудиййя Ярябистанынын г.-индя шящяр. Ящ. 3 млн. (2007). Гырмызы дяниздя порт: йцк дювриййяси 39,5 млн. т (ясасян, нефт вя нефт мящсуллары) вя 2,8 млн. ИФЕ контейнерляр (2005). Крал Ябд ял-Язиз ад. бейнялхалг аеропорт. Автомобил йоллары говшаьы. 

                                Ъиддя шящяриндян эюрцнцш.  Мцсялман зявварларынын Мяккя вя Мядиня йоллары цстцндя порт кими 7 ясрдян мялумдур; 1916 илдя британийалылар тяряфиндян ишьал едилмиш, 1925 илдян Щиъаз Краллыьы, Няъд султанлыьы вя бирляшдирилмиш вилайятлярин тяркибиндя олмушдур; 1932 илдян Сяудиййя Ярябистаны Краллыьынын тяркибиндядир. Ш.-ин гядим щиссясиндя мяръан ящянэдашыдан сых вя гейри-мцнтязям инша едилмиш, ейванлы, ойма гапылы, пянъяряляри, шябякяли евляри олан (18–20 ясрин яввялляри) дар кцчяляр сахланылмышдыр. Мясъидляр, шящяр истещкамынын гцлля вя дарвазалары (1574, 1947 илдя сюкцлмцш, 1970-ъи иллярдя бярпа едилмишдир) Ъ.-нин мемарлыг абидяляриндяндир Дянизкянары мящяллялярдя Авропа типли биналары олан йашыллашдырылмыш дцз кцчяляр мювъуддур. Мцасир тикилиляр арасында Милли коммерсийа банкы (1982, мемар Г. Буншафт), шящяр мясъиди (1980-ъи илляр, мемар А.В. ял-Вякил), Крал Фящд фявваряси (1980-ъи илляр) вар. Крал Ябд ял-Язиз ад. ун-т (1967), Яряб Ачыг Ун-ти, Авиасийа академийасы (2004), Тибб ун-ти вя коллеъляр; етнографийа (1956), шящяр музейи, А.Р.Х.Хялил музейи фяалиййят эюстярир.

                                             Крал Фящд фявваряси.


  Футбол клубларындан 6 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Иттищад” ойунларыны “Шащзадя Абдулла Фейсял” ста- дионунда (37 мин йер), 2 дяфя юлкя чемпиону “Ял-Ящли” клубу “Шащзадя Султан бин Фящд” стадионунда (24 мин йер) кечирир.

                                                  “Цзян мясъид”.


  1989 илдя футбол цзря эянъляр арасында дцнйа чемпионатынын ойунлары кечирилмишдир. Юлкянин мцщцм игтисади вя тиъарят мяркязидир. Нефт емалы вя нефт-кимйа; поладтюкмя вя метал емалы; семент, мебел, йцнэцл (о ъцмлядян, дяри-айаггабы, тохуъулуг), йейинти сянайеси инкишаф етмишдир; тикинти материаллары (мярмяр емалы вя с.) истещсалы апарылыр. Дяниз суйунун ширинляшдирлмяси цзря ири з-д фяалиййят эюстярир. Эями тямири; дини яшйалар истещсал олунур.