Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CİHAD 

  ЪИЩАД (яряб.– мцгяддяс мцщарибя, дин уьрунда мцщарибя; щярфи мянасы – ъящд етмяк, сяй эюстярмяк, мцбаризя етмяк) – ислам дининин Гурана ясасланан мцщцм тялиматларындан бири, Аллащ йолунда мцбаризя. Эениш мянада инсанын ъаны вя малы иля ислам дининя хидмятини ифадя едир. Башгаларыны пис ямяллярдян чякиндирмяк, йахшы ишляря дявят етмяк, ъямиййятин рифащы наминя фяалиййят эюстярмяк, ядалятсизлийя етираз етмяк вя с. Ъ. щесаб олунур. Ян бюйцк Ъ. (“ял-ъищад ял-якбяр”) инсанын юзц иля мцбаризяси вя мянян тякмилляшмясидир. Конкрет мянада Ъ. ислам уьрунда дюйцшдцр. Гуранда 4 дяфя (9:24, 22:78, 25:52, 60:1) ады чякилир. Фигщ китабларында ибтидаи вя дифаи (мцдафия характерли) Ъ.-лар фяргляндирилир. Бир сыра мцсялман алимлярин фикринъя, Ъ. мцсялманларла гейри-мцсялманлар арасында даими мцбаризя дейил, йалныз ислам дининин вя мцсялманларын тящлцкясизлийи мясялясинин ян сон щялли йолудур. Ъ. едян мцсялманлара тябиятя зийан вурмаг, гадынлары, гоъалары вя ушаглары юлдцрмяк, ясирлярля кобуд давранмаг вя с. гейри- щуманист щярякятляр гадаьан олунур. Ъ. ислама дявят етмяк мягсядиля башладыгда, якс тяряфин исламы гябул етмяси, тяслим олмасы вя йа тяряфляр арасында мцгавиля баьланмасы иля тамамланыр. Мцасир мцсялман ядябиййатында Ъ. тяъавцзя мцгавимят эюстярмяк эцъцндя олан игтисади вя щярби гцдрятя йийялянмяк, милли мцстягиллийи мющкямляндирмяк, сосиал-игтисади инкишаф програмларыны щяйата кечирмяк, конкрет вязифяляри (мящсул уьрунда, савадсызлыьы ляьв етмяк уьрунда вя с.) йериня йетирмяк кими шярщ олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CİHAD 

  ЪИЩАД (яряб.– мцгяддяс мцщарибя, дин уьрунда мцщарибя; щярфи мянасы – ъящд етмяк, сяй эюстярмяк, мцбаризя етмяк) – ислам дининин Гурана ясасланан мцщцм тялиматларындан бири, Аллащ йолунда мцбаризя. Эениш мянада инсанын ъаны вя малы иля ислам дининя хидмятини ифадя едир. Башгаларыны пис ямяллярдян чякиндирмяк, йахшы ишляря дявят етмяк, ъямиййятин рифащы наминя фяалиййят эюстярмяк, ядалятсизлийя етираз етмяк вя с. Ъ. щесаб олунур. Ян бюйцк Ъ. (“ял-ъищад ял-якбяр”) инсанын юзц иля мцбаризяси вя мянян тякмилляшмясидир. Конкрет мянада Ъ. ислам уьрунда дюйцшдцр. Гуранда 4 дяфя (9:24, 22:78, 25:52, 60:1) ады чякилир. Фигщ китабларында ибтидаи вя дифаи (мцдафия характерли) Ъ.-лар фяргляндирилир. Бир сыра мцсялман алимлярин фикринъя, Ъ. мцсялманларла гейри-мцсялманлар арасында даими мцбаризя дейил, йалныз ислам дининин вя мцсялманларын тящлцкясизлийи мясялясинин ян сон щялли йолудур. Ъ. едян мцсялманлара тябиятя зийан вурмаг, гадынлары, гоъалары вя ушаглары юлдцрмяк, ясирлярля кобуд давранмаг вя с. гейри- щуманист щярякятляр гадаьан олунур. Ъ. ислама дявят етмяк мягсядиля башладыгда, якс тяряфин исламы гябул етмяси, тяслим олмасы вя йа тяряфляр арасында мцгавиля баьланмасы иля тамамланыр. Мцасир мцсялман ядябиййатында Ъ. тяъавцзя мцгавимят эюстярмяк эцъцндя олан игтисади вя щярби гцдрятя йийялянмяк, милли мцстягиллийи мющкямляндирмяк, сосиал-игтисади инкишаф програмларыны щяйата кечирмяк, конкрет вязифяляри (мящсул уьрунда, савадсызлыьы ляьв етмяк уьрунда вя с.) йериня йетирмяк кими шярщ олунур.

  CİHAD 

  ЪИЩАД (яряб.– мцгяддяс мцщарибя, дин уьрунда мцщарибя; щярфи мянасы – ъящд етмяк, сяй эюстярмяк, мцбаризя етмяк) – ислам дининин Гурана ясасланан мцщцм тялиматларындан бири, Аллащ йолунда мцбаризя. Эениш мянада инсанын ъаны вя малы иля ислам дининя хидмятини ифадя едир. Башгаларыны пис ямяллярдян чякиндирмяк, йахшы ишляря дявят етмяк, ъямиййятин рифащы наминя фяалиййят эюстярмяк, ядалятсизлийя етираз етмяк вя с. Ъ. щесаб олунур. Ян бюйцк Ъ. (“ял-ъищад ял-якбяр”) инсанын юзц иля мцбаризяси вя мянян тякмилляшмясидир. Конкрет мянада Ъ. ислам уьрунда дюйцшдцр. Гуранда 4 дяфя (9:24, 22:78, 25:52, 60:1) ады чякилир. Фигщ китабларында ибтидаи вя дифаи (мцдафия характерли) Ъ.-лар фяргляндирилир. Бир сыра мцсялман алимлярин фикринъя, Ъ. мцсялманларла гейри-мцсялманлар арасында даими мцбаризя дейил, йалныз ислам дининин вя мцсялманларын тящлцкясизлийи мясялясинин ян сон щялли йолудур. Ъ. едян мцсялманлара тябиятя зийан вурмаг, гадынлары, гоъалары вя ушаглары юлдцрмяк, ясирлярля кобуд давранмаг вя с. гейри- щуманист щярякятляр гадаьан олунур. Ъ. ислама дявят етмяк мягсядиля башладыгда, якс тяряфин исламы гябул етмяси, тяслим олмасы вя йа тяряфляр арасында мцгавиля баьланмасы иля тамамланыр. Мцасир мцсялман ядябиййатында Ъ. тяъавцзя мцгавимят эюстярмяк эцъцндя олан игтисади вя щярби гцдрятя йийялянмяк, милли мцстягиллийи мющкямляндирмяк, сосиал-игтисади инкишаф програмларыны щяйата кечирмяк, конкрет вязифяляри (мящсул уьрунда, савадсызлыьы ляьв етмяк уьрунда вя с.) йериня йетирмяк кими шярщ олунур.