Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARİTMİYA

  АРИТМИЙА, ц р я к а р и т м и й а л а р ы (йун. άρρυϑµία – ритмсиз) – цряйин нормал ритминин позулмасы. Ашаьыдакы формалары вар: цряк йыьылмаларынын тезляшмяси (тахикардийа) вя йа йавашымасы (брадикардийа),  вахтындан  яввял,  йахуд  ялавя цряк йыьылмаларынын олмасы (екстрасистолийа),  цряк  ритминин  бирдян-биря  кяскин тезляшмяси  (пароксизмал  тахикардийа), хаотик цряк йыьылмалары (сяйрийян А.). А. цряк хястяликляри (миокардит, кардиосклероз),  тиреотоксикоз,  гулагъыгларла  мядяъикляр арасында ялагянин позулмасы вя с. нятиъясиндя баш веря биляр. Бязи А.-лар ган дювранынын позулмасына, башэиъяллянмяйя вя с. сябяб олур; бязилярини ися хястяляр  щисс  етмир  вя  мцайиня  заманы ашкар едилир. Мцалиъяси: А.-йа сябяб олан  ясас  хястялийи  арадан галдырмаг, цряйин   нормал   ритмини   бярпа   етмяк. Йцнэцл щалларда мцалиъя тяляб олунмур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARİTMİYA

  АРИТМИЙА, ц р я к а р и т м и й а л а р ы (йун. άρρυϑµία – ритмсиз) – цряйин нормал ритминин позулмасы. Ашаьыдакы формалары вар: цряк йыьылмаларынын тезляшмяси (тахикардийа) вя йа йавашымасы (брадикардийа),  вахтындан  яввял,  йахуд  ялавя цряк йыьылмаларынын олмасы (екстрасистолийа),  цряк  ритминин  бирдян-биря  кяскин тезляшмяси  (пароксизмал  тахикардийа), хаотик цряк йыьылмалары (сяйрийян А.). А. цряк хястяликляри (миокардит, кардиосклероз),  тиреотоксикоз,  гулагъыгларла  мядяъикляр арасында ялагянин позулмасы вя с. нятиъясиндя баш веря биляр. Бязи А.-лар ган дювранынын позулмасына, башэиъяллянмяйя вя с. сябяб олур; бязилярини ися хястяляр  щисс  етмир  вя  мцайиня  заманы ашкар едилир. Мцалиъяси: А.-йа сябяб олан  ясас  хястялийи  арадан галдырмаг, цряйин   нормал   ритмини   бярпа   етмяк. Йцнэцл щалларда мцалиъя тяляб олунмур.

  ARİTMİYA

  АРИТМИЙА, ц р я к а р и т м и й а л а р ы (йун. άρρυϑµία – ритмсиз) – цряйин нормал ритминин позулмасы. Ашаьыдакы формалары вар: цряк йыьылмаларынын тезляшмяси (тахикардийа) вя йа йавашымасы (брадикардийа),  вахтындан  яввял,  йахуд  ялавя цряк йыьылмаларынын олмасы (екстрасистолийа),  цряк  ритминин  бирдян-биря  кяскин тезляшмяси  (пароксизмал  тахикардийа), хаотик цряк йыьылмалары (сяйрийян А.). А. цряк хястяликляри (миокардит, кардиосклероз),  тиреотоксикоз,  гулагъыгларла  мядяъикляр арасында ялагянин позулмасы вя с. нятиъясиндя баш веря биляр. Бязи А.-лар ган дювранынын позулмасына, башэиъяллянмяйя вя с. сябяб олур; бязилярини ися хястяляр  щисс  етмир  вя  мцайиня  заманы ашкар едилир. Мцалиъяси: А.-йа сябяб олан  ясас  хястялийи  арадан галдырмаг, цряйин   нормал   ритмини   бярпа   етмяк. Йцнэцл щалларда мцалиъя тяляб олунмур.